ประชาสัมพันธ์

  • b1
  • b2
  • b3
  • b4
  • b5

หน้าแรก

กิจกรรมอบต.

EIT1

 

1u

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง

ได้ดำเนินงานตามโครงการ รณรงค์ทันตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2567

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง

เป้าหมายโครงการฯ : เด็กนักเรียน จำนวน 83 คน

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองในการแปรงฟันได้

2.เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักวิธีการดูแลรักษาฟัน

3.เพื่อตรวจสุขภาพปากและฟันเด็กรวมทั้งเคลือบฟลูออไรด์ฟันเด็ก

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

จัดกิจกรรมโครงการจัดงานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2567

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง

เป้าหมายโครงการจัดงานไหว้ครู : เด็กนักเรียน จำนวน 83 คน

วัตถุประสงค์โครงการจัดงานไหว้ครู :

1.เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ

2.เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณครู

3.เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนแสดงออกในทางที่ถูกที่ควรในโอกาสที่เหมาะสม

 

สำนักปลัดอบต.บ้านฉาง ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เป้าหมายโครงการฯ จำนวน 45 คน

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของอบต.บ้านฉาง เข้าใจหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม

2. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของอบต.บ้านฉาง มีความเข้าใจมีทัศนคติและความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)อย่างถูกต้อง

3. เพื่อลดการเกิดผลประโยชน์ทับซ่อนโดยตรง

448713167_2873274366171657_6366312718091762878_n.jpg448442722_2873274069505020_8298513237161513065_n.jpg448609320_2873274039505023_2688924250669479884_n.jpg448264955_2873273946171699_6433807531573919468_n.jpg448618570_2873274116171682_8803034600899094_n.jpg448627249_2873273932838367_3632166415899582671_n.jpg448625644_2873274389504988_2946430338569192093_n.jpg448710708_2873274316171662_1903624376607789715_n.jpg448734114_2873273876171706_5600422761736874904_n.jpg

 

สำนักปลัดอบต.บ้านฉาง ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารและสมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง อบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เป้าหมายโครงการฯ จำนวน 30 คน
วัตถุประสงค์โครงการฯ
1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีความรู้ และเห็นถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมของการทำงานรวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพและความสำคัญของจรราบรรณ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจกรอบและแนวทงปฏิบัติตามหลักประมลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง
3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ยึดเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติตนอย่างสม่ำเสมอ และใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติตนในการทำงาน
448748247_2873267416172352_2388327685514911124_n.jpg448349813_2873267772838983_3975473093209315473_n.jpg448266064_2873267422839018_1160121679735072527_n.jpg448591633_2873268232838937_7578397498973599006_n.jpg448715004_2873267492839011_4917298717361081985_n.jpg448578661_2873267429505684_4280331318680948769_n.jpg448315204_2873267442839016_2816748311017656076_n.jpg
 
สำนักปลัดอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ดำเนินจัดโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี พ.ศ.2567
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง
กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ : จำนวน 15 คน
โดยมีวัตถุประสงค์โครงการฯ :
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาได้
2.1.jpg2.4.jpg2.7.jpg2.6.jpg2.3.jpg2.5.jpg2.2.jpg2.9.jpg2.8.jpg
 
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2567 อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม พ.ศ.2567 จังหวัดปทุมธานี
โดยจุดเริ่มต้นขบวน (จุดที่ 3 จากปั้มปตท.เภทตรา บ้านกลาง ถึง จุดที่ 4 ร้านปังเว้ย ก่อนขึ้นสะพานปทุมธานี 1)
 
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง) ประธานสภารองปลัดอบต.กำนัน ผู้นำชุมชนตำบลบ้านฉางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉาง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบ้านผู้ประสบเหตุวาดภัย จึงทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับสายไฟ/บ้านเรือน ได้รับความเสียหายบริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 14.00 น. อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ดำเนินงานกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด (พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2567) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

 

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ดำเนินงานกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด (Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2567) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

 

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2567 อบต.บ้านฉาง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม โดยมีการปลูกสมุนไพรต่างๆ ได้แก่ ว่านมหากาฬ เสลดพังพอนตัวเมีย มะกรูด อังกาบหนู ทองพันชั่ง ว่านชักมดลูก หนุมานนั่งแท่น หญ้าหวาน ว่านหางจระเข้ และต้นเอ็นยืด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567 อบต.บ้านฉาง ดำเนินการจัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสภาต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.บานฉาง ครั้งที่ 1/2567

2.1.jpg2.4.jpg2.7.jpg2.6.jpg2.3.jpg2.5.jpg2.2.jpg2.9.jpg2.8.jpg

 

สำนักปลัดอบต.บ้านฉาง ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการลดขยะโดยการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ : จำนวน 26 คน

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจในการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน

2.เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนรวมจัดทำ "ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน" ในครัวเรือนของตนเอง

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านฉาง จัดโครงการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่ประชาชน ปี พ.ศ.2567

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ผู้เข้าอบรมโครงการฯ : 90 คน

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้ถึงการบริโภคอาหารที่ถูกต้องครบ 5 หมู่

2.เพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับรู้ถึงงานวิจัยเกี่ยวกับการบริโภคอาหารใหม่ๆ

 

สำนักปลัดอบต.บ้านฉาง ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ : จำนวน 27 คน

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจความหมายของหลัก 3Rs 

2.เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนมีการลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) แปรรูปนำกลับมาใข้ (Recycle)

 

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เป็นประธานในพิธีฯ และเป็นผู้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ฯ สำหรับมอบให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25x11.75 นิ้ว จำนวน 100,000 แผ่น และมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ดังกล่าว ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายกอบต.บ้านฉาง ประธานสภา และคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ลงพื้นที่ตรวจดูการก่อสร้างเขื่อนคสล.ริมคลองคอวัง หมู่ที่ 2 ช่วงหมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 1 (ต่อจากโครงการเดิม) ตำบลบ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2567 อยต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

สำนักปลัดอบต.บ้านฉาง จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 4,5,11,12,18 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ณ ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ : ประชาชนในตำบลบ้านฉางหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 จำนวน 25 คน

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักและเข้ามีส่วนร่วมกระจายในทุกพื้นที่เพื่อเป็นแกนนำและกำลังหลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในหมู่บ้านหรือชุมชน

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของการเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยนำความรู้ที่ได้มาช่วยเหลืองานทางราชการ

3.เพื่อให้อบต.บ้านฉาง มีอัตรากำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อย่างเพียงพอในการช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

สำนักปลัดอบต.บ้านฉาง ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ : จำนวน 26 คน

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเศษอาหารในครัวเรือนมาทำน้ำหมักชีวภาพเป็นการลดปริมาณขยะอินทรีย์

2.เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นการรักษาคุณภาพดินและสิ่งแวดล้อม

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) มอบหมายให้กองช่างอบต.บ้านฉาง ร่วมกับ อบจ.ปทุมธานี ดำเนินการดูดโคลนเลนท่อระบายน้ำ บริเวณซอยใจเกื้อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) มอบหมายให้กองช่างอบต.บ้านฉาง ร่วมกับ อบจ.ปทุมธานี ดำเนินการดูดโคลนเลนท่อระบายน้ำ บริเวณซอยใจเกื้อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาอบต.บ้านฉาง ลงพื้นที่สำรวจการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง ให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนในตำบลบ้านฉาง

ณ หมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 2 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ในการดูดโคลนเลนท่อระบายน้ำโดยกองช่างอบต.บ้านฉาง ร่วมกับ อบจ.ปทุมธานี ดำเนินการดูดโคลนเลนท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านพนาสนธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ในการดูดโคลนเลนท่อระบายน้ำโดยกองช่างอบต.บ้านฉาง ร่วมกับ อบจ.ปทุมธานี ดำเนินการดูดโคลนเลนท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านพนาสนธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2567

กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ : ผู้ปกครองจำนวน 60 คน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2567

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องพัฒนาการ พฤติกรรมขอบุตรหลานของตนเอง

2.เพื่อสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างเหมาะสมกับวัยของเด็ก

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2567

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ : ผู้ปกครองจำนวน 82 คน

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อให้ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเห็นคุณค่าของการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนที่ถูกต้อง

2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับผู้ปกครอง

3.เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครู ทำให้เกิดสมัพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับผู้ปกครอง ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

สำนักปลัดอบต.บ้านฉาง ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ในวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ : จำนวน 25 คน

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเองในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


 

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2567 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านฉาง ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย การดำเนินการดูดโคลนเลนท่อระบายน้ำ โดยกองช่างอบต.บ้านฉาง ร่วมกับ อบจ.ปทุมธานี ณ บริเวณหมู่บ้านพนาสนธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

3.jpg7.jpg10.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg438224990_2835053499993744_7899417137812196612_n.jpg4.jpg438242742_2835053569993737_955292932722484282_n.jpg

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉางจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องสารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กวัยเรียนและเยาวชน ปี พ.ศ.2567

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ : จำนวน 25 คน

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ :

1.เพื่อให้รู้ถึงชนิดของสารเสพติด รู้ถึงโทษของสารเสพติด

2.เพื่อให้รู้ถึงโรคเอดส์ และรู้ถึงวิธีการป้องกันโรคเอดส์

3.เพื่อให้รู้ถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และรู้วิธีการป้องกันโรค

 

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2567 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

 

สำนักปลัด อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาอภิบาลอาหาร ประจำปี พ.ศ.2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ.2567 ณ องค์การบริการส่วนตำบลบ้านฉาง

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ : 22 คน

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลอาหาร

2.เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารมีคาวมรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปรุงประกอบอาหาร ได้อย่างถูกต้อง

3.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป (ผู้บริโภค) ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปลอดโรค และมีสุขภาพดี

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

อสม.ตำบลบ้านฉาง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพประจำท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง จัดโครงการรณรงค์และให้ความรู้ในการบริโภคอาหารปลอดภัยสารพิษพืชสมุนไพรและการปลูกผักกินเอง ปี พ.ศ.2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2567

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ : จำนวน 30 คน

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ การเลือกบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ รวมทั้งรู้ถึงอันตรายและผลกระทบจากการบริโภคพืชที่มีสารพิษตกค้าง

2.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรและการปลูกผักสวนครัวกินเอง

3.jpg5.jpg7.jpg10.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

อสม.ตำบลบ้านฉาง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพประจำท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง จัดโครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน ปี พ.ศ.2567

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2567

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

กลุ่มเป้ามายโครงการฯ : จำนวน 25 คน

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อให้ชุมชนเตรียมการคัดแยกขยะที่ต้นทางอย่างถูกต้อง

2.เพื่อให้ชุมชนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะที่ต้นทางอย่างถูกวิธีและสุขลักษณะ

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ร่วมกับ สมาคมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง จักโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและส่งเสริมกิจกรรมการส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุตามประเพณีและวัฒนธรรม ปี พ.ศ.2567

ในวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ : 150 คน

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

2.เพื่อสร้างเสริมความมีคุณค่าทางใจให้กับผู้สูงอายุด้วยประเพณีและวัฒนธรรม

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg4.jpg6.jpg

 

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2567 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) มอบหมายให้กองช่างอบต.บ้านฉาง ร่วมกับ อบจ.ปทุมธานี ดำเนินการดูดโคลนเลนท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านราชาปทุม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรมโครงการวันสำคัญทางประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (สงกรานต์) ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ : นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 83 คน

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อส่งเสริมการสืบสารศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย

2.เพื่อปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

3.เพื่อสร้างความสามัคคี สนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ.2567 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยประธานสภาอบต.บ้านฉาง ลงพื้นที่ตรวจงานการดูดโคลนเลนท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเพชรปทุม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

สำนักปลัดอบต.บ้านฉาง จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 28-37 มีนาคม พ.ศ.2567

ฝึกอบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ศึกษาดูงาน

-บ้านเปี่ยมสุขสวนนลนรา แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงแบบชาวบ้านและสมุนไพรใกล้ตัว ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

-ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายฉลวย จันทแสง ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

-ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่างคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

เป้าหมายโครงการฯ : จำนวน 44 คน

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดำรัสมาปรับใข้กับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง

2.เพื่อน้อมนำหลักหารทรงงานของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่พระองค์ทรงปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน

3.เพื่อน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้อบรมและศึกษาดูงานมาขยายไปยังประชาชนในพื้นที่ในรูปแบบต่างๆ

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg2.jpg4.jpg6.jpg

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2567 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่กลุ่มประชาชนทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 3 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ : ประชาชนในตำบลบ้านฉาง จำนวน 30 คน

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

(เพื่อการจัดบริการสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค)

1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

2.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถมีความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ตนเอง

3.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายตามตัวอย่างที่ผู้ฝึกสอนได้เลือกสาธิตให้ปฏิบัติ

 

 

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานอบต.บ้านฉาง ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาและประชาชนในเขตพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลบ้านฉางน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนมีนาคม) "กิจกรรมรักษาความสะอาด" ภายใต้โครงการ "เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน" และกิจกรรมโครงการรณรงค์อนุรักษณ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน (สปสช.) เพื่อร่วมกิจกรรมพัฒนาที่สาธารณะ เก็บขยะ ตัดกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์

ณ บริเวณริวถนนทางหลวง หมายเลข 346 หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉางจัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ : นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 83 คน

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.เพื่อให้ผู้ปกครอง/ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงพยาบาลปทุมธานี โดยกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ได้เข้าดำเนินการตรวจเก็บปริมาณสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง เพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันควบคุบโรคและภัยสุขภาพจากสารตะกั่ว ซึ่งอาจพบได้ในสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ได้แก่ ของเล่นเด็ก โต๊ะเรียน ตู้เก็บของใช้ เป็นต้น อาจทำให้เกิดอันตรายจากการสัมผัสสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายเสี่ยงต่อการลดลงของระดับสติปัญญาเกิดปัญหาด้านพฤติกรรมและภาวะโลหิตจางได้

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2567 กองช่างอบต.บ้านฉาง ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นอบต.บ้านฉาง นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) จัดโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ.2567

การดำเนินการโครงการฯ : คณะผู้บริหาร สมาชิก ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉาง พร้อมด้วย อสม.ตำบลบ้านฉาง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบ้านฉาง ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ : บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 19 คน

วัตถุปรสงค์โครงการฯ :

(เพื่อจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค)

1.เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และมีค่าคะแนนระดับความสามรถในการดำเนินกิจวัตรประจำวันตามดัชนีย์บาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) สาธารณสุข (Care Plan) ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองซับการถ่าย เพิ่มเติมตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2.เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองซับการถ่าย และเข้าถึงบริการสาธารณะสุขตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

 

เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2567 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา ลงพื้นที่ตรวจงานการจำกัดวัชพืช ณ บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

3.jpg5.jpg1.jpg2.jpg4.jpg6.jpg

 

เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2567 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา ลงพื้นที่ตรวจการทำแนวกันไฟ ณ บริเวณหมู่บ้านพนาสนธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

3.jpg5.jpg1.jpg2.jpg4.jpg

 

เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม พ.ศ.2567 อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอปร.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ณ เดอะเลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ : อปพร.อบต.บ้านฉาง จำนวน 60 คน

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับงานอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและแนวทางการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการและประสานงานฯ และการพัฒนาศูนย์อปพร. สู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืน

2.เพื่อสร้างอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะความสามารถในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทต่างๆ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

3.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

 

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 เรื่อง พิจารณาเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ดำเนินกิจกรรมวันมาฆบูชา

กลุ่มเป้าหมาย : เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 83 คน

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนมีความรู้ความเข้าใจในพิธีการทางศาสนาที่ถูกต้อง

2.เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวพุทธได้เหมาะสม

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานอบต.บ้านฉาง ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาและประชาชนในเขตพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลบ้านฉางน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์) "กิจกรรมรักษาความสะอาด" ภายใต้โครงการ "เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน" และกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน (สปสช.) เพื่อร่วมกิจกรรมพัฒนาที่สาธารณะ เก็บขยะ ตัดกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และร่วมกันเทน้ำ EM โยนลูกบอล EM ลงคลองทางหลวง เพื่อปรับสภาพน้ำในลำคลองดีขึ้น

ณ บริเวณซอยใจเอื้อ หมู่ที่ 2 และคลองทางหลวง

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เข้าร่วมงานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 9 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานแจ้งวัฒนะ)

3.jpg5.jpg1.jpg2.jpg4.jpg6.jpg

 

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬาสำหรับเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจให้เด็กเป็นคนมีระเบียบ วินัย รู้จักความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นการฝึกให้เป็นคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ เป็นคนรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก และสามารถทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนและครูได้ด้วยความมั่นใจ

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2/2567 เรื่อง พิจารณาเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg4.jpg6.jpg

 

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 อบต.บ้านฉาง นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยสมาชิกอบต.บ้านฉาง หมู่ที่ 1 และเจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉาง ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากท่อประปาแตก บริเวณปากทางเข้าโรงเรียนบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

3.jpg5.jpg1.jpg2.jpg4.jpg6.jpg

 

นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสร้างสุขอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2567

ณ เดอะเลกาซี่ริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ : ผู้สูงอายุอบต.บ้านฉาง จำนวน 81 คน

-ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านท่าไม้ยาว ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

-ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรชีววิถีท่าม่วง ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพและอนามัยของตนเอง ให้บรรลุซึ่งสุขภาวะอันสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจและสังคม

2.เพื่อสร้างเสริมการทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสามารถนำกิจกรรมที่รับความรู้ไปปฏิบัติตามความเหมาะสมกับตนเองในชีวิตประจำวัน

3.เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ตามแนวคิดและทฤษฏีการพัฒนาในด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.เพื่อการเตรียมการเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่าและอย่างมีศักดิ์ศรี

 

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานอบต. ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาและประชาชนในเขตพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลบ้านฉางน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนมกราคม) "กิจกรรมรักษาความสะอาด" ภายใต้โครงการ "เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน" และกิจกรรมโครงการรณรงค์อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน (สปสช.) เพื่อร่วมกันเก็บขยะมูลฝอย และป้ายโฆษณาริมทางสาธารณะ โดยดำเนินการบริเวณถนนทางหลวง 346 ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว

3.jpg5.jpg7.jpg10.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 13.00 น. กองช่างอบต.บ้านฉาง ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาบาดาล หมู่ที่ 3 เนื่องจากเกิดเหตุท่อประปาชำรุดแตก ทำให้เกิดน้ำรั่วไหล บริเวณดังกล่าว

3.jpg5.jpg1.jpg2.jpg4.jpg6.jpg

 

วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วย ประธานสภา,ปลัดอบต.,รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉาง เข้าร่วมประชุม การชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2567 โดยสำนักงานป.ป.ช. จังหวดปทุมธานี ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉางจัดกิจกรรมโครงการป้องกันอัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง

กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ : นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง จำนวน 83 คน

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อให้เด็กปฐมวัยและครูมีความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย

2.เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและสามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง

3.เพื่อฝึกซ้อมเด็กปฐมวัยในการอพยพหนีไฟ

4.เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและลดอันตรายเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉางจัดกิจกรรมการใช้น้ำส้มควันไม้ Wood Vinegar กำจัดศัตรูพืช ใช้เป็นสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เช่น ปลวก เพลี้ยจักจั่นสีเขียวในนาข้าว หรือใช้เป็นสารขับไล่แมลง

กลุ่มเป้าหมายกิจกรรมฯ : เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 83 คน

วัตถุประสงค์กิจกรรมฯ :

1.ป้องกันแมลงแล้วยังช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มผลผลิตด้วย

2.ป้องโรคและแมลง ช่วยป้องกันและกำจัดศัตรูพืชจำพวกหนอน เพลี้ยและแมลง ปราศจากสารตกค้าง

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

 

เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.) ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีรองนายกอบต. ประธานสภาอบต. ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัด อบต.บ้านฉาง โดยท่านเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ ให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและในการประชุมวันนี้ ได้มีการแจ้งประกาศต่างๆด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่

1.ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

2.ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

3.ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

4.ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพักงานจ้าง

5.ประกาศ เรื่อง ข้อบังคับ อบต.บ้านฉาง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง

6.แนวทางปฏิบัติในการประพฤติตนทางจริยธรรม (Dos & Don'ts)

7.วิธีแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg2.jpg4.jpg6.jpg

 

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุม จ.ปทุมธานี

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

วันจัทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2566 กองช่างอบต.บ้านฉาง ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาบาดาล บริเวณ หมู่ที่ 3 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

3.jpg5.jpg1.jpg2.jpg4.jpg6.jpg

 

เมื่อวันที่ 22-24 ธันวาคม พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กลุ่มเป้ามาย : สมาชิกอถล. อบต.บ้านฉาง จำนวน 154 คน

-ฝึกอบรม ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อ.เมืองน่าน จ.น่าน

-ศึกษาดูงาน ณ ชุมชนบ้านต้นแหลง ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน

-ศึกษาดูงาน ณ ชุมชนเม่นทองพัฒนา ต.สูงเม่น จ.แพร่

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในชุมชน รวมทั้งการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน

2.เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกกระบวนการเรียนรู้และพึ่งตนเอง รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

3.jpg5.jpg7.jpg10.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง จัดกิจกรรม Merry Chrismas ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง

กลุ่มเป้าหมาย : เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 83 คน

วัตถุประสงค์กิจกรรมฯ :

1.เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้พบปะสังสรรค์ และทำกิจกรรมร่วมกัน

2.เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รู้จักการให้และการแบ่งปันผู้อื่น

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้าตรวจการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg4.jpg6.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉางจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ บ้านครูธานี (บ้านหอมชื่น) ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานี

กลุ่มเป้าหมาย : เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 55 คน

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รู้จักการปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัย

2.เพื่อให้เด็กก่อนวันเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

3.เพื่อเป็นการพัฒนาทางสมอง อารมณ์เด็กก่อนวัยเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนไทย

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง จัดโครงการศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ภายในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

กลุ่มเป้าหมาย : เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 83 คน

วัตถุประสงค์โครงการฯ : 

1.เพื่อเสริมสร้างให้เด็กปฐมวัยนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามศักยภาพที่เหมาะสมตามวัย

2.เพื่อสร้างความภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชนและตระหนักถึงความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปัน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

3.เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัว ผู้ปกครอง ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566 กองช่างอบต.บ้านฉาง ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาบาดาล ณ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง จัดกิจกรรมนั่งสมาธิ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

กลุ่มเป้าหมาย : เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 83 คน

วัตถุประสงค์กิจกรรมฯ :

ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ และประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ (ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0816.5/ว4916 ลงวันที่ 23 พ.ย.66)

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg2.jpg4.jpg6.jpg

 

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง จัดกิจกรรมน้องไหว้พี่เพื่อนไหว้เพื่อน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

กลุ่มเป้าหมาย : เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 83 คน

วัตถุประสงค์กิจกรรมฯ :

ส่งเสริมสนับสนุนในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ และประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ (ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0816.5/ว4916 ลงวันที่ 23 พ.ย. 66)

2.1.jpg2.4.jpg2.7.jpg2.6.jpg2.3.jpg2.5.jpg2.2.jpg

 

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง จัดโครงการศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

กลุ่มเป้าหมาย : เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง จำนวน 83 คน

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อเสริมสร้างให้เด็กปฐมวัยนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามศักยภาพที่เหมาะสมตามวัย

2.เพื่อสร้างความภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชนและตระหนักถึงความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปัน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

3.เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัว ผู้ปกครอง ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3.9.jpg3.3.jpg3.2.jpg3.1.jpg3.8.jpg3.6.jpg3.5.jpg3.7.jpg3.4.jpg

 

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภา อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2566 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ประชุมพนักงานอบต.บ้านฉาง ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2566 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

204.jpg203.jpg207.jpg202.jpg201.jpg206.jpg205.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2566 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกอบต.บ้านฉาง หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการศพก. เข้าร่วมกิจกรรมงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2567" ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (แปลงนาสาธิต) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

308.jpg307.jpg306.jpg305.jpg304.jpg309.jpg

 

วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2566 กองช่างอบต.บ้านฉาง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการทำความสะอาดพื้นศาลาที่พักโดยสาร บริเวณปากทางเข้าซอยทองหล่อ ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และดำเนินการทำความสะอาด บริเวณศาลาพักผู้โดยสารและถนนซอยบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 1

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง 15 ค่ำ เดือน 12

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง

1.เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนสืบสานอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

2.เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

3.jpg402054384_2718750544957374_1935653926580148893_n.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg4.jpg6.jpg

 

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg

 

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ด้านการกำจัดวัชพืช บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

2.1.jpg2.4.jpg2.7.jpg2.6.jpg2.3.jpg2.5.jpg2.2.jpg2.8.jpg

 

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลก ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง อบต.บ้านฉาง,อถล.,อสม. ประชาชนในตำบลบ้านฉาง และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง

สันติภาพที่แท้จริงภายนอก ต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจของเราเอง เมื่อเรามีความสุขภายใน จะส่งผลที่ดีโดยตรงต่อพฤติกรรมและการกระทำภายนอกในชีวิตประจำวัน ซึ่งทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการทำสมาธิ การฝึกสมาธิเป็นการลดความทุกข์ และสร้างความสุขภายใน ช่วยให้เราสามารถรับมือกับความวุ่นวายของชีวิต และโลกภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้คนในโลกหันมาฝึกสมาธิ สันติสุขจะบังเกิดขึ้นทั้งในมิติส่วนตัวและสังคม

3.9.jpg3.3.jpg3.2.jpg3.1.jpg3.8.jpg3.6.jpg3.5.jpg3.7.jpg3.4.jpg

 

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) มอบหมายให้ กองช่างอบต.บ้านฉาง ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณ หมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

4.8.jpg4.2.jpg4.3.jpg4.1.jpg4.4.jpg4.7.jpg4.5.jpg4.6.jpg

 

วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

5.4.jpg5.7.jpg5.1.jpg5.2.jpg5.8.jpg5.3.jpg5.6.jpg5.9.jpg5.5.jpg

 

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ตามโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ลงพื้นที่ตรวจการประเมินโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ

ณ หมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 1 หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

607.jpg601.jpg605.jpg609.jpg606.jpg608.jpg602.jpg603.jpg604.jpg

 

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

707.jpg705.jpg701.jpg706.jpg703.jpg702.jpg704.jpg

 

 

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วย สมาชิกสภาอบต.บ้านฉาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังที่อยู่อาศัย เนื่องจากฝนตกหนัก ไม่มีทางระบายน้ำ ณ บริเวณหมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

103.jpg109.jpg101.jpg106.jpg102.jpg108.jpg104.jpg105.jpg107.jpg

 

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นอบต.บ้านฉาง นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ดำเนินกิจกรรมโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉาง พร้อมด้วยอสม.ตำบลบ้านฉาง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

204.jpg203.jpg207.jpg202.jpg208.jpg201.jpg206.jpg209.jpg205.jpg

 

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (อบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายวัลลภ คล้อยเอี่ยม (ผู้วายชนม์) ณ วัดบ่อทอง ต.คูขวาง อ.ลาดหลุดแก้ว จ.ปทุมธานี

301.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นอบต.บ้านฉาง นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ดำเนินกิจกรรมโครงการสนันสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉาง พร้อมด้วยอสม.ตำบลบ้านฉาง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

403.jpg402.jpg401.jpg407.jpg405.jpg404.jpg408.jpg406.jpg

 

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานอบต.บ้านฉาง อถล. ,อสม. ร่วมกิจกรรม Kick Off "สัปดาห์รักษาความสะอาด" เมืองปทุมธานี โดยทำความสะอาดบริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว

503.jpg504.jpg507.jpg505.jpg502.jpg501.jpg508.jpg509.jpg506.jpg

 

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยผู้บริหาร ประธานสภาฯ ประชุมพนักงานอบต.บ้านฉาง เพื่อมอบหมายงานฯ ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

103.jpg109.jpg101.jpg106.jpg102.jpg108.jpg104.jpg105.jpg107.jpg

 

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ดำเนินจัดกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนได้เล็งเห็นถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและส่งเสริมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านฉาง

204.jpg203.jpg207.jpg202.jpg208.jpg201.jpg206.jpg209.jpg205.jpg

 

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.บ้านฉาง ผู้ช่วยู้ใหญ่บ้าน อสม. ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

308.jpg307.jpg302.jpg301.jpg306.jpg303.jpg305.jpg304.jpg309.jpg

 

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.บ้านฉาง กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมกับ กองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลบ้านฉาง และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านฉาง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

403.jpg402.jpg401.jpg407.jpg405.jpg404.jpg408.jpg409.jpg406.jpg

 

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง ขอขอบคุณ "กองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลบ้านฉาง" ที่ร่วมมอบไข่ไก่ เพื่อนำแจกให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

501.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง นำโดน นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.บ้านฉาง กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมกับ กองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลบ้านฉาง และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านฉาง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุธานี

103.jpg109.jpg101.jpg106.jpg102.jpg108.jpg104.jpg105.jpg107.jpg

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง ขอขอบคุณ "กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านฉาง" ที่ร่วมมอบไข่ไก่ เพื่อนำแจกให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

203.jpg202.jpg201.jpg

 

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานอบต.บ้านฉาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ๋บ้าน อถล.และอสม.ตำบลบ้านฉาง ดำเนินการจัดกิจกรรม Kick Off "สัปดาห์รักษาความสะอาด" ,โครงการชุมชนตำบลบ้านฉางน่าอยู่ ,โครงการรณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาที่อยู่อาศัยและชุมชนให้ถูกลุขลักษณะ (สปสช.) โดยร่วมกันเก็บขยะ และป้ายโฆษณาริมทางสาธารณะ ณ บริเวณซอยใจเกื้อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

308.jpg307.jpg302.jpg301.jpg306.jpg303.jpg305.jpg304.jpg309.jpg

 

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนได้เล็งเห็นถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสารเสพติดแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านฉาง

403.jpg402.jpg401.jpg407.jpg405.jpg404.jpg408.jpg409.jpg406.jpg

 

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.บ้านฉาง กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมกับ กองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลบ้านฉาง และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

103.jpg109.jpg101.jpg106.jpg102.jpg108.jpg104.jpg105.jpg107.jpg

 

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.บ้านฉาง กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมกับ กองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลบ้านฉาง และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

204.jpg203.jpg207.jpg202.jpg208.jpg201.jpg206.jpg209.jpg205.jpg

 

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง ขอขอบคุณ "กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านฉาง" ที่ร่วมมอบไข่ไก่ เพื่อนำแจกให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

301.jpg

 

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

103.jpg101.jpg106.jpg102.jpg108.jpg104.jpg105.jpg107.jpg

 

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยคณะบริหาร ประธานสภา กำนันตำบลบ้านฉาง คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านฉาง ร่วมมอบเงินสมทบทุนแก่ ครอบครัวของผู้วายชนม์ (นางสุรีพันธ์ นุ่มนก)

ณ วัดบางนา ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

201.jpg

 

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กิจกรรมทัศนศึกษา) ณ ศรีอยุธยาไลอ้อนปาร์ค (Sriayuthaya Lion Park) ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

308.jpg307.jpg302.jpg301.jpg306.jpg303.jpg305.jpg304.jpg309.jpg

 

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านฉาง ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดแก่ประชาชน ท้งเด็กและเยาวชน

2.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

403.jpg402.jpg401.jpg407.jpg405.jpg404.jpg406.jpg

 

วันอังคาที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) บ้านพักอาศัย (ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต) ณ บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

501.jpg

 

วันที่ 13-15 สิงหาคม พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้มีความรู้ ความเข้าใจในบาบาทหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และแนวทางการทำงานในรูปคณะกรรมการประสานงานฯ และการพัฒนาศูนย์ อปฟร. สู่ความเข้มแข็ง

2.เพื่อสร้างอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้มีความรู้ ความเข้าใจทักษะความสามารถในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทต่างๆอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

3.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

607.jpg601.jpg605.jpg609.jpg606.jpg608.jpg60.jpg602.jpg603.jpg

 

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกรเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

2.เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมศาสนาสามารถนำหลักธรรมทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ สร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม

3.เพื่อสร้างความสมัครสมาน สามัคคี ความสันติสุข แก่เยาวชนในตำบลบ้านฉาง

103.jpg109.jpg101.jpg106.jpg102.jpg108.jpg104.jpg105.jpg107.jpg

 

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

204.jpg203.jpg207.jpg202.jpg208.jpg201.jpg206.jpg205.jpg

 

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม พ.ศ.2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระบบ ZOOM โดยการถ่ายทอดสดจากวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

307.jpg302.jpg301.jpg306.jpg303.jpg305.jpg304.jpg

 

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

403.jpg402.jpg401.jpg407.jpg405.jpg404.jpg408.jpg409.jpg406.jpg

 

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการให้เปิดบริการประชาชนเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท.

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงบทบาทของการเป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชนรวมทั้งเสริมสร้างความพึงพอใจในการให้บริการและทำงานโดยมุ่งถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

503.jpg504.jpg507.jpg505.jpg502.jpg501.jpg508.jpg509.jpg506.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

607.jpg601.jpg605.jpg609.jpg606.jpg608.jpg602.jpg603.jpg604.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2566)

เวลา 09.00 น. อบต.บ้านฉาง นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานอบต. ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาและประชาชนในเขตพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ภายใต้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข "1 ท้องถิ่น 1 ศาสนสถาน ประชา รัฐ สร้างสุข" พัฒนาพื้นที่ตามแนวทาง 5ส โดยดำเนินการบริเวณถนนทางหลวง 346 ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว

เวลา 14.30 น. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

103.jpg109.jpg101.jpg106.jpg102.jpg108.jpg104.jpg105.jpg107.jpg

 

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง จัดโครงการกิจกรรมบำรุงพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนรู้จักวันสำคัญทางศาสนา

2.เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวพุทธได้เหมาะสม

204.jpg203.jpg207.jpg202.jpg208.jpg201.jpg206.jpg209.jpg205.jpg

 

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง ดำเนินการจัดประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

302.jpg301.jpg303.jpg305.jpg304.jpg

 

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ร่วมกับ อ.เมืองปทุมธานี คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

กิจกรรมภายในงานมีการนำผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ต.บ้านฉาง จากปราชญ์ชาวบ้านต.บ้านฉาง นำมาจัดแสดง เช่น การสานตะกร้า การปักสไบมอญ สมุนไพรนวดคลายเส้น พวงมาลัยถักโครเช เป็นต้น

403.jpg402.jpg401.jpg407.jpg405.jpg404.jpg408.jpg406.jpg

 

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เป็นประธานพีธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ.2566 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ,Kick Off "สัปดาห์รักษาความสะอาด" เมืองปทุมธานี (ตำบลบ้านฉาง) ,โครงการชุมชนตำบลบ้านฉางน่าอยู่ นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานอบต.บ้านฉาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อถล.และอสม.ตำบลบ้านฉาง เพื่อร่วมกันเก็บขยะ และป้ายโฆษณาริมทางสาธารณะ บริเวณริมถนนทางหลวง หมายเลข 346 ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

503.jpg504.jpg507.jpg505.jpg502.jpg501.jpg508.jpg509.jpg506.jpg

 

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาอบต.บ้านฉาง

103.jpg101.jpg106.jpg102.jpg108.jpg104.jpg105.jpg107.jpg

 

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2566 กองช่างอบต.บ้านฉาง ดำเนินการซ่อมแซมไหล่ทาง บริเวณ ถนนซอยเรียบคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

204.jpg203.jpg207.jpg202.jpg208.jpg201.jpg206.jpg205.jpg

 

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานพิธีกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "การทำ Eco Peint บนกระเป๋าผ้า"

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไปในตำบล

2.เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไปมีความรู้ในการฝึกอาชีพ และสามารถนำไปต่อยอดเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้

3.เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ในหลักการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

308.jpg307.jpg302.jpg301.jpg306.jpg303.jpg305.jpg304.jpg309.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายสิทธิเกตุ เข็มคง (รองนายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลอาหาร

2.เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปรุง-ประกอบอาหาร ได้อย่างถูกต้อง

3.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป (ผู้บริโภค) ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปลอดโรค และมีสุขภาพดี

403.jpg402.jpg401.jpg407.jpg405.jpg404.jpg408.jpg406.jpg

 

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเศษอาหารในครัวเรือนมาทำน้ำหมักชีวภาพเป็นการลดปริมาณขยะอินทรีย์

2.เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นการรักษาคุณภาพดินและสิ่งแวดล้อม

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

607.jpg601.jpg605.jpg609.jpg606.jpg608.jpg602.jpg603.jpg604.jpg

 

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "การทำขนมลูกชุบ"

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไปในตำบล

2.เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไปมีความรู้ในการฝึกอาชีพ และสามารถนำไปต่อยอดเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้

3.เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ในหลักการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

707.jpg709.jpg705.jpg701.jpg706.jpg708.jpg703.jpg702.jpg704.jpg

 

วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2566

ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสระบุรี

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมกระจายในทุกพื้นที่เป็นแกนนำและกำลังหลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในหมู่บ้านหรือชุมชน

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของการเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยนำความรู้ที่ได้มาช่วยเหลืองานทางราชการ

3.เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง มีอัตรากำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อย่างพอเพียงในการช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

503.jpg504.jpg507.jpg505.jpg502.jpg501.jpg508.jpg509.jpg506.jpg

 

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2566 

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนของการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

103.jpg109.jpg101.jpg106.jpg102.jpg108.jpg104.jpg105.jpg107.jpg

 

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี พ.ศ.2566

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสามารถร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นได้

ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

308.jpg307.jpg302.jpg301.jpg306.jpg303.jpg305.jpg304.jpg309.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ดำเนินการจัดกิจกรรมไหว้ครู

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ

2.เพื่อให้เด็ก่อนวัยเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

204.jpg203.jpg207.jpg202.jpg208.jpg201.jpg206.jpg209.jpg205.jpg

 

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ หมู่ที่ 1 ซอยบ้านทรงไทย,หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ ริมถนนหมู่ 1

หมู่ที่ 2 ฟาร์มปทุมรัฐ,ซอยผลสำราญ (กลุ่มผู้ใหญ่พิมล) ริมคลองบางหลวง,ซอยทองหล่อ,ซอยวัดราษฏร์,ซอยไก่โต้ง ริมถนนหมู่ 2

หมู่ที่ 3 ซอบโบสถ์คริสถ์ และซอยที่ดินอบต.หมู่ 3

403.jpg402.jpg401.jpg407.jpg405.jpg404.jpg408.jpg409.jpg406.jpg

 

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ณ หมู่ที่ 1 ได้แก่ ซอยร่มไทร,ม.ทัศนีย์,ม.รัชชานนท์

หมู่ที่ 2 ได้แก่ ม.ทรัพย์หมื่อนแสน 1,ซอยร่มเย็น,ม.พนาสนธิ์,ม.เพชรปทุม,ม.ราชาปทุม,ม.ทรัพย์หมื่นแสน 2,ม.บางหลวง,ซอยตานาค และซอยใจเกื้อ

503.jpg504.jpg507.jpg505.jpg502.jpg501.jpg508.jpg509.jpg506.jpg

 

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของอบต.บ้านฉาง มีความรู้ความเข้าใจการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

607.jpg601.jpg605.jpg609.jpg606.jpg608.jpg602.jpg603.jpg604.jpg

 

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร และสมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง อบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีความรู้ และเห็นถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมของการทำงานทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพและความสำคัญของจรรยาบรรณ

2.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจกรอบและแนวทางปฏิบัติตามหลักประมวลจริยธรรมของอบต.บ้านฉาง

3.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ยึดเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติตนอย่างสม่ำเสมอ และใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติตนในการปฏิบัติตนในการทำงาน

ณ ห้องประขุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

707.jpg709.jpg705.jpg701.jpg706.jpg708.jpg703.jpg702.jpg704.jpg

 

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง ดำเนินการประชุมคณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดของอบต.บ้านฉาง ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

804.jpg806.jpg803.jpg802.jpg805.jpg807.jpg808.jpg801.jpg

 

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมองค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อดูแลหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน ปี พ.ศ.2566

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อให้หญิงตั้งรรภ์ได้รับการดูแลที่ต่อเนื่องและได้รับการแก้ไขเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น

2.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลหญิงตั้งครรภ์

ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

902.jpg908.jpg901.jpg907.jpg905.jpg909.jpg904.jpg906.jpg903.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเองในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

115.jpg116.jpg111.jpg117.jpg118.jpg112.jpg114.jpg113.jpg

 

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมเกษตรกรเพื่อพัฒนาความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหาะสมในพื้นที่ของตน

2.เพื่อส่งเสริมความรู้เกษตรกรให้มีความรู้ด้านการเกษตร การผลิตพืช พันธ์ุพืช วิธีการลดต้นทุนการผลิต การรวมกลุ่ม การบริหารจัดการต่างๆในด้านการเกษตร

3.เกษตรกรจะได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

215.jpg214.jpg216.jpg217.jpg213.jpg212.jpg211.jpg

 

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลบ้านฉางน่าอยู่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566) นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ๋บ้าน พนักงานอบต.บ้านฉาง ,อถล.ตำบลบ้านฉาง ,อสม.ตำบลบ้านฉาง เพื่อร่วมกับเก็บขยะ ณ บริเวณทางเข้าอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

317.jpg318.jpg313.jpg315.jpg316.jpg311.jpg314.jpg312.jpg319.jpg

 

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ดำเนินการจัดกิจกรรม "สัปดาห์รักษาความสะอาด" ภายใต้โครงการ "เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน" นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ๋บ้าน พนักงานอบต.บ้านฉาง เพื่อร่วมกับเก็บขยะ บริเวณทางเข้าอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

418.jpg412.jpg415.jpg414.jpg411.jpg413.jpg419.jpg417.jpg416.jpg

 

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พนักงานอบต.บ้านฉาง ,อถล.ตำบลบ้านฉาง ,อสม.ตำบลบ้านฉาง

ณ บริเวณทางเข้าอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

วัตถุประสงค์โครงการฯ :

1.เพื่อร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลบ้านฉางให้สะอาด สวยงามเป็นระเบียบ พร้อมทั้งได้ร่วมกับปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวดิน

2.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีใจรักต้นไม้ และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ,เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

3.เพื่อขับเคลื่อนให้มีการดำเนินกิจกรรมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

515.jpg514.jpg512.jpg516.jpg517.jpg519.jpg518.jpg513.jpg511.jpg

 

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ร่วมกับ กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลบ้านฉาง ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่ประชาชนประจำปี พ.ศ.2566 นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน พนักงานอบต.บ้านฉาง และประชาชนตำบลบ้านฉาง เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องด้านความปลอดภัยจากการบริโภคสินค้าประเภทต่างๆ และเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

103.jpg109.jpg101.jpg106.jpg102.jpg108.jpg104.jpg105.jpg107.jpg

 

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 อบต.บ้านฉาง ดำเนินการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

103.jpg109.jpg101.jpg106.jpg102.jpg108.jpg104.jpg105.jpg107.jpg

 

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. สำนักปลัด อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรม Kick Off "สัปดาห์รักษาความสะอาด" เมืองปทุมธานี (ตำบลบ้านฉาง) นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานอบต.บ้านฉาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ตำบลบ้านฉาง เพื่อร่วมกันเก็บขยะ และป้ายโฆษณาริมทางสาธารณะ บริเวณริมถนนทางหลวง หมายเลข 346 ทั้งสองฝั่ง ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

204.jpg203.jpg207.jpg202.jpg208.jpg201.jpg206.jpg209.jpg205.jpg

ITA ปี2567