โครงสร้างอบต.บ้านฉาง

โครงสร้าง

3.jpg5.jpg7.jpg1.jpg2.jpg4.jpg6.jpg

 

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 โครงสร้างอบต.บ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร
2 แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 ดาวน์โหลดเอกสาร
3 รูปผังโครงสร้างสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
4 รูปผังโครงสร้างกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
5 รูปผังโครงสร้างกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6 รูปผังโครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
7 รูปผัง (รวมทุกกอง) โครงสร้างอบต.บ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร
8 รูปผังโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
9 ข้อมูลผู้บริหารอบต.บ้านฉาง ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายนิติบัญญัติ
10 พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร