ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง

เลขที่ 46 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โทร.02-581-3372 ต่อ 202

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ได้ประกาศจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจ้าคุณ (ชื่อเดิม) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544 ตามพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จำนวน 1 ศูนย์ และเปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง" ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2553

 

ปรัชญา

"เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ พัฒนาอย่างสมวัย พัฒนาจิตใจอย่างมีคุณธรรม"

 

วิสัยทัศน์

"มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กทุกคนในตำบลได้มีโอกาสพัฒนาตนตามศักยภาพและสอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข"

 

อัตลักษณ์

อ่อนน้อม ไหว้สวย มารยาทงาม ตามวัยเด็ก

 

ภารกิจ

1.การอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

2.พัฒนาเด็กโดยองค์รวมด้านการเล่น และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย

3.จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหา

4.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

5.พัฒนาครูและบุคลากรที่จัดการศึกษาปฐมวัย

6.พัฒนาสื่อ/แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม/ปลอดภัย

 

การรับสมัครเด็กนักเรียน

คุณสมบัติของเด็ก

1.ผู้สมัคร (ตัวเด็ก)

2.สำเนาสูติบัตรของเด็ก

3.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

4.ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) ของเด็ก

5.บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) (บิดา-มารดา หรือ ผู้ปกครอง)

6.รูปถ่ายของเด็กขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 6 ใบ

7.สมุดบันทึกสุขภาพ

8.สำเนาใบรับรองการฉีดวัคซีนของผู้ปกครองทุกคนในครอบครัว จำนวน 1 ชุด

9.คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)

3.jpg5.jpg7.jpg10.jpg1.jpg8.jpg2.jpg9.jpg4.jpg6.jpg