ผลการประเมินITA/LPA

ผลการประเมินITA

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
9 บันทึกข้อความ ที่ 454/2566 เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.22ส.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
8 บันทึกข้อความ ที่ 520/2565 เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.5ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
7 บันทึกข้อความ ที่ 584/2564 เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.2ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
6 ประกาศสำนักงานป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.26ส.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
5 ประกาศสำนักงานป.ป.ช. เรื่อง การมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA Awards 2021) ลว.3ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
4 บันทึกข้อความ ที่ 409/2563 เรื่อง รายงานผลการให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.28ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3 บันทึกข้อความ ที่ 401/2563 เรื่อง รายงานผลการให้คะแนนการประเมินคุณธรรมแะลความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.28ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 บันทึกข้อความ ที่ 453/2562 เรื่อง รายงานผลการให้คะแนนการประเมินคุณธรรมแะลความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.25ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 บันทึกข้อความ ที่ 238/2561 เรื่อง รายงานผลการให้คะแนนการประเมินคุณธรรมแะลความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.28มิ.ย.62 บันทึกข้อความ/ประกาศ

 

ผลการประเมินLPA

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.8ธ.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร/รายงานจังหวัด
3 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.15ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.29ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 บันทึกข้อความ ที่ 649/2564 รายงนผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.22ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร