แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์

ลำดับที่

รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประวัติความเป็นมาอบต.บ้านฉาง ดาวน์โหลดแผ่นพับ
2 No Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
3 การคัดแยกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
5 การจัดเก็บภาษีป้าย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
6 การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
7 การชำระค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
8 การชำระค่าธรรมเนียมการชออนุญาตก่อสร้าง ดาวน์โหลดแผ่นพับ
9 การให้บริการข้อมูลทางการเงิน ดาวน์โหลดแผ่นพับ
10 การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ดาวน์โหลดแผ่นพับ
12 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดแผ่นพับ
13 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดแผ่นพับ
14 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดแผ่นพับ
15 การแจ้งขุดดืน-ถมดิน ดาวน์โหลดแผ่นพับ
16 การยื่นคำขอรับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลดแผ่นพับ
17 ความรู้ด้านการป้องกันวาตภัย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
18 ความรู้ด้านการป้องกันอุทกภัย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
19 ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
20 ความรู้ด้านการป้องกันภัยหนาว ดาวน์โหลดแผ่นพับ
21 เตรียมตัวและปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ดาวน์โหลดแผ่นพับ
22 แนวทางป้องกันแผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ดาวน์โหลดแผ่นพับ
23 ภัยจากโรงงานอุตสาหกรรม ดาวน์โหลดแผ่นพับ
24 ภัยจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
25 การป้องกันภัยทางถนน ดาวน์โหลดแผ่นพับ
26 สัญลักษณ์ป้ายจราจร ดาวน์โหลดแผ่นพับ
27 การป้องกันไฟป่า ดาวน์โหลดแผ่นพับ
28 ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด ดาวน์โหลดแผ่นพับ
29 การป้องกันยาเสพติดในชุมชน ดาวน์โหลดแผ่นพับ
30 10 สารเสพติดอันตราย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
31 ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
32

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ดาวน์โหลดแผ่นพับ
33 ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
34 การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
35 ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
36 ความรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
37 วัยจิ๋วปลอดภัย ใส่ใจหมวกกันน๊อก ดาวน์โหลดแผ่นพับ
38 การลดอุบัติเหตุจราจรกับผู้ใช้ทางม้าลาย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
39 ตำนานสงกรานต์ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
40 ประโยชน์และความสำคัญพื้นที่สีเขียว ดาวน์โหลดแผ่นพับ
41 มาตรการในการป้องกันแก้ไข และควบคุมสภาพอากาศ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
42 สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดแผ่นพับ
43 โลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก ดาวน์โหลดแผ่นพับ
44 หน้าบ้านหน้ามองเงินทองไหลมา ดาวน์โหลดแผ่นพับ
45 ชุมชนบ้านฉางน่าอยู่ ร่วมใจกันรักษาความสะอาด ดาวน์โหลดแผ่นพับ
46 3R คัดแยกขยะเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดแผ่นพับ
47 การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
48 การจัดการขยะในครัวเรือน 1 ดาวน์โหลดแผ่นพับ
49 การจัดการขยะในครัวเรือน 2 ดาวน์โหลดแผ่นพับ
50 รณรงค์สร้างจิตสำนึก ลดการทิ้งของเสียและขยะลงสู่แหล่งน้ำ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
51 รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ดาวน์โหลดแผ่นพับ
52

ลดการสร้างขยะด้วยแนวคิด 3R

ดาวน์โหลดแผ่นพับ
53 การคัดแยกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
54 มาตรการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดแผ่นพับ
55 มาตรการตามโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ดาวน์โหลดแผ่นพับ
56 มาตรการประหยัดน้ำ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
57 สถานที่ท่องเที่ยว 7 อำเภอ จังหวัดปทุมธานี ดาวน์โหลดแผ่นพับ
58 สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ดาวน์โหลดแผ่นพับ
59

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ดาวน์โหลดแผ่นพับ
60 สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี ดาวน์โหลดแผ่นพับ
61 สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดาวน์โหลดแผ่นพับ
62 สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ดาวน์โหลดแผ่นพับ
63 สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดาวน์โหลดแผ่นพับ
64 สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ดาวน์โหลดแผ่นพับ
65 แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการและบันเทิง ดาวน์โหลดแผ่นพับ
66 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดาวน์โหลดแผ่นพับ
67 การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดแผ่นพับ
68 การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
69 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดแผ่นพับ
70 แนวทางการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดแผ่นพับ
71 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดแผ่นพับ
72 การเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
73 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ดาวน์โหลดแผ่นพับ
74 มาตรการให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ดาวน์โหลดแผ่นพับ
75 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
76 หลักเกณฑ์และวิธ๊การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู ดาวน์โหลดแผ่นพับ
77 การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ดาวน์โหลดแผ่นพับ
78 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดแผ่นพับ
79 โรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดแผ่นพับ
80 ไขข้อสงสัยท้องถิ่นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดแผ่นพับ
81 ไข้เลือดออก ดาวน์โหลดแผ่นพับ
82 การป้องกันไวรัสโคโรนา ดาวน์โหลดแผ่นพับ
83 การข้อปฏิบัติสำหรับร้านจำหน่ายอาหาร การดูแลตนเองและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดแผ่นพับ
84 ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ๋ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
85 โรคมือเท้าปาก ดาวน์โหลดแผ่นพับ
86 การเตรียมความพร้อมการรับมือโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน ดาวน์โหลดแผ่นพับ
87 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดแผ่นพับ
88 การป้องกันโรคเลปโตสโปโลสิส (โรคไข้ฉี่หนู) ดาวน์โหลดแผ่นพับ
89 การ่งเสริม การอนุรักษ์พัฒนาและส่งเสริมพื้นที่สีเขียว ดาวน์โหลดแผ่นพับ
90 การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ดาวน์โหลดแผ่นพับ
91 เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
92 เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
93 เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
94 ความรู้เรื่อง "สิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ" ดาวน์โหลดแผ่นพับ
95 10 วิธีดูแลผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
96 เตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
97 เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ดาวน์โหลดแผ่นพับ
98 สิทธิของคนพิการ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
99 การยื่นขอรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ดาวน์โหลดแผ่นพับ
100 การดูแลตัวเองก่อนตั้งครรภ์ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
101 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ดาวน์โหลดแผ่นพับ