ประชาสัมพันธ์อถล.

ความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล.

 

logo vt

 

ตราสัญลักษณ์อถล. มีลักษณะเป็นรูปหยดน้ำ

 

สีน้ำเงิน หมายถึง น้ำ

สีเขียว หมายถึง ต้นไม้ สิ่งแวดล้อม

สีน้ำตาล หมายถึง ดิน

สีเทา หมายถึง มลพิษ ขยะ

อถล. เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" หมายความว่า ประชาชนที่มีจิตอาสา สมัครใจ เสียสละ และอุทิศตน เพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ชื่อย่อว่า "อถล." มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า "Local Environment Volunteer" ละใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า "LEV" "เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" หมายความว่า การเชื่อมโยงกันของ อถล. เพื่อการเรียนรู้แลกเปลี่ยนข่าวสาร หรือทำกิจกรรมร่วมกัน ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติด้วยความเป็นอิสระและเท่าเทียมกันของบุคคล ภายใต้พื้นฐานการเคารพสิทธิและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และใช้หลักธรรมาภิบาลในการทำงานร่วมกัน โดยใช้ชื่อย่อว่า "เครือข่าย อถล." และเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า "Local Environment Volunteer Network" และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า "LEV-Net"

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คุณสมบัติอถล. มีดังต่อไปนี้

1.มีสัญชาติไทย

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์

3.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลบ้านฉาง

4.มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

5.เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม

 

อถล. มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

2.เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล รวมทั้งรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

3.สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

4.เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

5.ให้ความร่วมมือกังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

 

 -ประกาศ/บันทึกข้อความ อบต.บ้านฉาง

ลำดับที่ รายการ วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
10 การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลว.17ม.ค.67 ดาวน์โหลดเอกสาร
9 กำหนดการประชุมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ลว.12ธ.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
8 บันทึกข้อความที่ 196/2566 เรื่องรายงานการขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ลว.11พ.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
7 การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลว.10มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
6 บันทึกข้อความที่ 557/2565 เรื่องรายงานผลการดำเนินการการขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ลว.15ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
5 การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลว.26พ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
4 การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลว.5พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3 การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลว.4พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลว.1ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ลว.19มี.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

-จำนวนสมาชิกอถล.อบต.บ้านฉาง

ปี 2567 =

ปี 2566 = 29 คน

ปี 2565 = 66 คน

ปี 2564 = 45 คน

ปี 2563 = 114 คน

ปี 2562 = 90 คน

ปี 2561 = 16 คน

 

-รวมสมาชิกอถล.อบต.บ้านฉาง  จำนวนทั้งสิ้น 360 คน

(สมัครอถล.อบต.บ้านฉาง จำนวน 214 ครัวเรือน จาก 1,839 ครัวเรือน)