มาตรการต่างๆ

มาตรการ/หลักเกณฑ์ต่างๆ

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2567 มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแลประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลว.18ม.ค.67 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2567 มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลว.18ม.ค.67 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2567 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลว.14ธ.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2567 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลว.14ธ.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2567 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลว.14ธ.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2567 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลว.14ธ.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2567 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลว.14ธ.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2567 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลว.14ธ.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2567 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลว.14ธ.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร