ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2567 แผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลว.20ธ.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร/ประกาศ
2/2567 มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลว.20ธ.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2567 กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลว.9ต.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2566 รายงานการดำเนินงานโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลว.7ก.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2566 กำหนดมาตรการงดใช้ถุงพลาสติกและโฟมภายในสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลว.1พ.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2566 มาตรการประหยัดพลังงานตามโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ลว.1พ.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2566 แผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลว.1พ.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2566 กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลว.13มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566 กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลว.25ต.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร