เมนูหลัก

คำสั่ง

"รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

Emerging

         ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ได้เกิดการระบาด ของเชื้อโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่องอาทิเช่น โรคไข้หวัดนก โรคซาร์ส โรคไข้สมองอักเสบนิปาห์โรคอีโบลา เป็นต้น โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยเสี่ยงหลายๆด้าน ทั้งที่เกิดจากปัจจัยตามธรรมชาติ และที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้งยังอาจเกิดจากการจงใจกระทำให้เกิดขึ้น นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ก็ยิ่งทำให้ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดข้ามประเทศข้ามทวีปเพิ่มสูงขึ้นไปด้วย ด้วยเหตุนี้จึงเกิดกระแสการตื่นตัวของทุกภาคส่วนทุกระดับ ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับชาติและนานาชาติ ในการเตรียมความพร้อมที่จะป้องกันและควบคุมมิให้โรคที่เกิดขึ้นใหม่แพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้าง

       ดังนั้น เพื่อเป็นการรับมือโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่แก่ประชาชนตำบลบ้านฉาง อบต.บ้านฉาง จึงได้รวบรวมข้อมูล (เนื้อหาข้อมูลจาก สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย) เพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชนตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ดังนี้

กลุ่มอาการโรคทางเดินหายใจ

กลุ่มอาการไข้สมองอักเสบและโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
กลุ่มอาการโรคไข้ออกผื่น
กลุ่มอาการโรคทางเดินอาหาร
กลุ่มอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุ
กลุ่มโรคที่อาจเกิดจากการก่อการร้ายทางอาวุธชีวภาพ (Bioterrorism)
กลุ่มไข้ตัวเหลือง