คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

E-Service

E-Service

dddd

ระบบยื่นคำร้องออนไลน์เพื่อขอจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้

ระบบยื่นคำร้องออนไลน์เพื่อขอให้ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ระบบยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ระบบยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ลำดับที่ เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
 1 ระบบยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปี หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่ไม่เกิน 200ตรม.) ดาวน์โหลดเอกสาร
ระบบยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
ระบบยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้รับทำการ เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ดาวน์โหลดเอกสาร
ระบบยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ดาวน์โหลดเอกสาร
ระบบยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
ระบบยื่นคำขอรับใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
ระบบยื่นคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
ระบบยื่นคำขออนุญาตต่างเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร 
ระบบยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
10  ระบบยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร 
11  ระบบยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร