คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

โครงสร้าง

 

k131.jpg

 

L287_page-0001_0.jpgL287_page-0005_0.jpgL287_page-0002_0.jpgL287_page-0006_0.jpgL287_page-0004_0.jpgL287_page-0003_0.jpg

ลำดับที่

รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 โครงสร้างอบต.บ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 ดาวน์โหลดเอกสาร
รูปผังโครงสร้างสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
รูปผังโครงสร้างกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
รูปผังโครงสร้างกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
รูปผังโครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
7 รูปผัง(รวมทุกกอง)โครงสร้างอบต.บ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร
8 รูปผังโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
9 ข้อมูลผู้บริหารอบต.บ้านฉาง  ฝ่ายนิติบัญญัติ/ฝ่ายบริหาร
10 พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร