คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

แบบรายงานผลฯขยะมูลฝอยชุมชน

 แบบสำรวจข้อมูลขยะอันตรายชุมชน จังหวัดปทุมธานี

ของอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

 

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
 12 แบบสำรวจข้อมูลขยะอันตรายชุมชน จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนตุลาคม 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร 
     11 แบบสำรวจข้อมูลขยะอันตรายชุมชน จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกันยายน 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
10   แบบสำรวจข้อมูลขยะอันตรายชุมชน จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร 
9  แบบสำรวจข้อมูลขยะอันตรายชุมชน จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
8 แบบสำรวจข้อมูลขยะอันตรายชุมชน จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
7 แบบสำรวจข้อมูลขยะอันตรายชุมชน จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร 
 6 แบบสำรวจข้อมูลขยะอันตรายชุมชน จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนเมษายน 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
 5 แบบสำรวจข้อมูลขยะอันตรายชุมชน จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมีนาคม 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบสำรวจข้อมูลขยะอันตรายชุมชน จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
3 แบบสำรวจข้อมูลขยะอันตรายชุมชน จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมกราคม 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 แบบสำรวจข้อมูลขยะอันตรายชุมชน จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนธันวาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แบบสำรวจข้อมูลขยะอันตรายชุมชน จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "ปทุมธานีจังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2565

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
8 แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำเดือนธันวาคม ดาวน์โหลดเอกสาร 
7 แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำเดือพฤศจิกายน ดาวน์โหลดเอกสาร 
6 แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำเดือนตุลาคม ดาวน์โหลดเอกสาร 
5 แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำเดือนกันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร
4 แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำเดือนสิงหาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
3 แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ดาวน์โหลดเอกสาร 
2 แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำเดือนมิถุนายน ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ดาวน์โหลดเอกสาร

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)