คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบ

สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

dede3.jpgdede4.jpgdede2.jpgdede1.jpg

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)