คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

สถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566) ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ff45

สรุปสถิติการให้บริการประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 

ลำดับที่ เรื่องที่ให้บริการ จำนวนผู้ขอใช้บริการ (คน)
1 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  4
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 44
3

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม.

2
4 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม. 34
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม. 11
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 62
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 9
10 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  1
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  16
12 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 12
13 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 -
14 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   1
15 การแจ้งขุดดิน -
16 การแจ้งถมดิน   - 

 

สรุปสถิติการให้บริการประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 

ลำดับที่ เรื่องที่ให้บริการ จำนวนผู้ขอใช้บริการ (คน)
1 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  2
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 43
3

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม.

-
4 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม. 28
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม. -
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 76
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 7
10 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  15
12 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 23
13 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 2
14 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   -
15 การแจ้งขุดดิน -
16 การแจ้งถมดิน   - 
17 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้ใน เป็นทางเข้าออกทางหลวง (ทำทางเชื่อม,ต่ออายุใบอนุญาต) (มาตรา 37 วรรค 1)   - 


สรุปสถิติการให้บริการประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 

ลำดับที่ เรื่องที่ให้บริการ จำนวนผู้ขอใช้บริการ (คน)
1 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  -
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 26
3

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม.

12 
4 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม. 46
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม.
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 53
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 6
10 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  13
12 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 15 
13 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 -
14 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   2 
15 การแจ้งขุดดิน -
16 การแจ้งถมดิน   - 
17 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้ใน เป็นทางเข้าออกทางหลวง (ทำทางเชื่อม,ต่ออายุใบอนุญาต) (มาตรา 37 วรรค 1)   - 

 

สรุปสถิติการให้บริการประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

ลำดับที่ เรื่องที่ให้บริการ จำนวนผู้ขอใช้บริการ (คน)
1 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  9
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 45 
3

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม.

4 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม. 17 
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม.span> 24 
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 75 
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 18 
10 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  19 
12 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 28 
13 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
14 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 
15 การแจ้งขุดดิน
16 การแจ้งถมดิน 
17 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้ใน เป็นทางเข้าออกทางหลวง (ทำทางเชื่อม,ต่ออายุใบอนุญาต) (มาตรา 37 วรรค 1) 

 

สรุปสถิติการให้บริการประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

ลำดับที่ เรื่องที่ให้บริการ จำนวนผู้ขอใช้บริการ (คน)
1 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  -
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 35 
3

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม.

4 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม. 14
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม. 28 
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 125 
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 14 
10 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  13
12 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 19 
13 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
14 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 
15 การแจ้งขุดดิน -
16 การแจ้งถมดิน 
17 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้ใน เป็นทางเข้าออกทางหลวง (ทำทางเชื่อม,ต่ออายุใบอนุญาต) (มาตรา 37 วรรค 1) 

 

สรุปสถิติการให้บริการประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

ลำดับที่ เรื่องที่ให้บริการ จำนวนผู้ขอใช้บริการ (คน)
1 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  6
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 39 
3

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม.

4 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม. 34
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม.
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 102
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 19 
10 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  14
12 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 11 
13 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 -
14 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 
15 การแจ้งขุดดิน -
16 การแจ้งถมดิน 
17 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้ใน เป็นทางเข้าออกทางหลวง (ทำทางเชื่อม,ต่ออายุใบอนุญาต) (มาตรา 37 วรรค 1) 

 

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน

เลขที่บันทึกข้อความ

รายการ

วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
739/2566 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการพ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

 

ลว.3ต.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
602/2566  สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ลว.29ก.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
601/2566 

บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการพ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ลว.29ก.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
498/2566  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการพ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ลว.5ก.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
406/2566

บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการพ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลว.7ส.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
 322/2566

บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการพ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

ลว.7ก.ค.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
242/2566 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการพ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ลว.6มิ.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
191/2566  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการพ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ลว.10พ.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
134/2566

บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการพ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

ลว.3เม.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
 083/2566 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการพ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

 

ลว.1มี.ค.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
040/2566  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการพ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566

 

ลว.1ก.พ.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
 008/2566 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการพ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565  ลว.5ม.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
393/2565  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการพ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

 

ลว.13ธ.ค.65

ดาวน์โหลดเอกสาร 
708/2565 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการพ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ลว.2พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
621/2565  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการพ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ลว.30ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร  
538/2565 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการพ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ลว.12ก.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร  
441/2565 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการพ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ลว.5ส.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
342/2565  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการพ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ลว.1ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
264/2565 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการพ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565  ลว.30พ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
263/2565 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการพ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ลว.30พ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
195/2565 

บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการพ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

ลว.5เม.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
125/2565

บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการพ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลว.7มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
044/2565  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

 

ลว.31ม.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2565 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564  ลว.14ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
807/2564  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ลว.30พ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
737/2564 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

 

ลว.29ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
699/2565 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคมและกันยายนพ.ศ. 2564 ลว.5ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
447/2564

บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลว.2ส.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
 341/2564 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ลว.6ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร  
247/2564  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ลว.28พ.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร  
221/2564  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายนพ.ศ. 2564  ลว.5พ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
185/2564 

บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

 ลว.19เม.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
081/2564  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   ลว.2มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
 065/2564 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564  ลว.22ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
009/2563

บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

 ลว.8ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
543/2563  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ลว.17ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
467/2563  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายนและตุลาคมพ.ศ. 2563 ลว.30ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
370/2563  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม พ.ศ. 2563 ลว.21ก.ย.63   ดาวน์โหลดเอกสาร 
278/2563 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ลว.23ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
215/2563  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ลว.11มิ.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
184/2563 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563  ลว.15พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
 141/2563 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม พ.ศ. 2563 ลว.13เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
 038/2562 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563  ลว.3ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
 001/2563 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563  ลว.3ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
 498/2562 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ลว.29พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 466/2562 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  ลว.4พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 388/2562 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562  ลว.25ก.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 331/2562 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม พ.ศ. 2562  ลว.29ส.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 206/2562  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562  ลว.11ก.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 143/2562  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562  ลว.30เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 106/2561  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562  ลว.29มี.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 062/2561 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ลว.28ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 028/2561  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562  ลว.29ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 504/2561 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561  ลว.27ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
 461/2561 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ลว.30พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
 404/2561  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  ลว.31ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร