คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

คำสั่งอบต.บ้านฉางที่ เรื่อง วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
234/2565 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.บ้านฉาง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.บ้านฉาง ลว.11ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
90/2561 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.บ้านฉาง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.บ้านฉาง ลว.11เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)