คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
8 บันทึกข้อความ ที่ 520/2565 เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงายภาครัฐ : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ลว.5ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
7  บันทึกข้อความ ที่ 584/2564 เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงายภาครัฐ : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ลว.2ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
 6 ประกาศสำนักงานป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.26ส.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
5 ประกาศสำนักงานป.ป.ช. เรื่อง การมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA Awards 2021)  ลว.3ก.ย.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
4  บันทึกข้อความ ที่ 409/2563 เรื่อง รายงานผลการให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.28ก.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
3 บันทึกข้อความ ที่ 401/2563 เรื่อง รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.28ก.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
2 บันทึกข้อความ ที่ 453/2562 เรื่อง รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.25ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 1 บันทึกข้อความ ที่ 238/2562 เรื่อง รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลว.28มิ.ย.62 ดาวน์โหลดบันทึกข้อความ/ดาวน์โหลดประกาศ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)