คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ลำดับที่ ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
1 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)  ดาวน์โหลดเอกสาร
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร 
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร 
4 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร
5 นักบริหารงานศึกษา (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร
6 นักจัดการทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลดเอกสาร
7 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลดเอกสาร
8 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลดเอกสาร
9 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลดเอกสาร
10 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลดเอกสาร
11 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลดเอกสาร
12 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลดเอกสาร
13 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติการ-อาวุโส) ดาวน์โหลดเอกสาร
14 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลดเอกสาร
15 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลดเอกสาร
16 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลดเอกสาร
17 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลดเอกสาร
18 นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลดเอกสาร