คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2566 มาตรการป้องกันการการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ ลว.24ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2566 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.24ก.พ.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2566 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.24ก.พ.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2566 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง ลว.24ก.พ.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2566 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ลว.24ก.พ.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2566 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.24ก.พ.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2566  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.24ก.พ.66   ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566 มาตรการป้องกันการการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ ลว.24ก.พ.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2565  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลว.4มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2565 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.4มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2565  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง ลว.4มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
5/2565  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.4มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2565  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.4มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2565  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ลว.4มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2565 มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ลว.4มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2565 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.4มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
10/2564 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคล ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.9ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2564 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคล ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.25ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2564  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2564  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2564  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2564  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2564  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2564 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564  มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2563 บันทึกข้อความ ที่ 129/2563 เรื่อง การรายงานผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2563 สถานที่ฝึกอบรม ณ โรงแรมเดอะไพน์ รีสอร์ท ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี   3เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563  ประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี สู่ "วัด บ้าน ศราญใจ" ด้วย 3 พันธกิจ  ลว.18มี.ค.63  ดาวนฺ์โหลดเอกสาร
11/2563  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ลว.6มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563 ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 บันทึกข้อความ ที่ 537/2562 เรื่องรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests : COI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2562  บันทึกการทำความตกลงร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของอบต.บ้านฉาง ลว.18มี.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  ลว.28ธ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562  มาตรการป้องกันการรับสินบน ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561  ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ลว.21มิ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ลว.30ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)