คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
6 สถิติรายจ่าย ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
5 สถิติรายจ่าย ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4 สถิติรายจ่าย ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 
3 สถิติรายจ่าย ปี 2562  ดาวน์โหลดเอกสาร
2 สถิติรายจ่าย ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 สถิติรายจ่าย ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

คำสั่งทางการเงิน

คำสั่งที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
018/2565  แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับเงินประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร
57/2563 แต่งตั้งกรรมการ รับ-ส่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร
58/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร
59/2563 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร
60/2563 การแต่งตั้งผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินและเงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารทุกบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร
61/2563 แต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร
62/2563 แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานคลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร
63/2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานการรับ-จ่ายเงิน

คำสั่งที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2565

 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่ายและผลการดำเนินงาน+บันทึกข้อความ ที่ ปท 71002/003 เรื่องรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2565

รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่ายแลผลการดำเนินงาน+บันทึกข้อความ ที่ ปท 71002/003 เรื่องรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)