คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

 

jariyatam

 

**************************************

 

k57 removed page-0001

 

k57 removed page-0002

 

k57 removed page-0003

 

k57 removed page-0004

**************************************

 

k56 removed page-0001

k56 removed page-0002

k56 removed page-0003

k56 removed page-0004

k56 removed page-0005

k56 removed page-0006

**************************************

k58 removed page-0001

k58 removed page-0002

k58 removed page-0003

k58 removed page-0004

k58 removed page-0005

k58 removed page-0006

k58 removed page-0007

**************************************

 

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2566 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ลว.25ต.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2566 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับข้าราชการเมืองฝ่ายบริหาร ลว.25ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นสำหรับข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น   ลว.25ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
3 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น ลว.11พ.ค.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหารท้องถิ่น ลว.25มี.ค.56 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลว.21ก.พ.56 ดาวน์โหลดเอกสาร


อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)