คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง...

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
129/2566  จ้างเหมาทำป้ายไวนิลข้อความประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.31มี.ค.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
128/2566  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 4 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
127/2566  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
126/2566 จ้างจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.30มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
125/2566

จัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จขนมและผลไม้ ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.30มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
124/2566  จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศที่สำนักงาน อบต.บ้านฉาง จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.30มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
123/2566  จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ UNIMASTER (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-027) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.30มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
122/2566 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของกองช่าง อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
121/2566 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
120/2566 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
119/2566 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 82-2487 ปทุมธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
118/2566 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจวเช็คตู้ Control ระบบ Fire Alarm และป้ายทองออกหนีไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
117/2566 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ (416-56-019) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.14มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
116/2566

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอรฺ) จำนวน 16 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.14มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
115/2566 จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง (001-56-001) หมายเลขทะเบียน กฉ - 8807 พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.10มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
114/2566 ซื้อตู้ใส่แฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ ตามโครงการจัดซื้อตู้ใส่แฟ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.10มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
113/2566 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านฉาง จำนวน 10 เครื่อง ลว.8มี.ค.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
112/2566 ซื้ออาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการลดขยะโดยการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
111/2566  ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการลดขยะโดยการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
110/2566  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของสำนักปลัดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
109/2566  จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการลดขยะโดยการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ลว.28ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
108/2566 จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.27ก.พ.66 าวน์โหลดเอกสาร
107/2566  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ ของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-6308 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.21ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
106/2566  จ้างเหมาซ่อมประตูภายในสำนักงานอบต.บ้านฉาง จำนวน 6 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.17ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
105/2566 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง (001-56-001) หมายเลขทะเบียน กจ-1446 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.16ก.พ.66 าวน์โหลดเอกสาร
104/2566  จ้างเหมาเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมัน จำนวน 2 คัน ตามโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.16ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
103/2566  ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสนับสนุนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.16ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
102/2566  ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาอบต.บ้านฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
101/2566  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองคลัง ตั้งแต่เดือนกุมภาพั่นธ์ 2566 ถึงเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.14ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
100/2566  ซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับถ่ายเอกสารของทางราชการใน (กองคลัง) จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
99/2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP รุ่น AR-6120 NV ผงหมึกสีดำ จำนวน 6 กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
98/2566  ซื้อวัสดุอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมตามโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.8ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
97/2566  ซื้อค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.8ก.พ.66  ดาวน์โหลดเอกสาร 
96/2566  จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.00x2.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ จ.เพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.8ก.พ.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
95/2566  จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
94/2566  จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 82-2487 ปทุมธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
93/2566  ซื้ออาหารกลางวันตามโครงการอาหารเสริมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31ม.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
92/2566  จัดซื้อนมพาสเจอร์ไรด์ ชนิดถุง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31ม.ค.66  ดาวน์โหลดเอกสาร 
91/2566  จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง เกี่ยวกับวิถีของคนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.31ม.ค.66  ดาวน์โหลดเอกสาร 
90/2566  จัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จ ขนมและผลไม้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31ม.ค.66  ดาวน์โหลดเอกสาร 
89/2566  จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมัน จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31ม.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
88/2566  จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมายเลข 486-63-027) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.30ม.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
87/2566  จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.30ม.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
86/2566  ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ (เสื้อยืดคอปกแขนยาว จำนวน 20 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.27ม.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
85/2566  จ้างเหมาจัดทำตรายางข้อความ จำนวน 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26ม.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
84/2566  จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.25ม.ค.66  ดาวน์โหลดเอกสาร 
83/2566  ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการจัดประชุมประชาคมตำบล/หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.23ม.ค.66  ดาวน์โหลดเอกสาร 
82/2566  จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดประชุมประชาคมตำบล/หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.23ม.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
81/2566 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข- 814 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.13ม.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
80/2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.6ม.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
79/2566 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 82-2487 ปทุมธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.5ม.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
78/2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.4ม.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
77/2566 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือหนัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3ม.ค.66  ดาวน์โหลดเอกสาร 
76/2566 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น (6-8 มกราคม 2566) จำนวน 1 คัน พร้อมน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3ม.ค.66  ดาวน์โหลดเอกสาร 
75/2566 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3ม.ค.66  ดาวน์โหลดเอกสาร 
74/2566 ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3ม.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
73/2566 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือผ้า) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29ธ.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
72/2566 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด 416-63-047) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28ธ.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
71/2566 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของสำนักปลัด (เก็บขยะมูลฝอย) และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ.  2566 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.27ธ.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
70/2566

จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.27ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
69/2566  ซื้อเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26ธ.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
68/2566  จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงสร้างอบต.บ้านฉาง พร้อมกรอบ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26ธ.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
67/2566 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 - เดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26ธ.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
66/2566  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลักษณะงานทำความสะอาด ดูแลต้นไม้สนามหญ้า และสวนหย่อม จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 - เดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.26ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
65/2566  จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
64/2566  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของสำนักปลัด (เก็บขนขยะมูลฝอย) และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ. 2566 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.21ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
63/2566 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.19ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
62/2566  จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.19ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
61/2566  ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.16ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
60/2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.16ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
59/2566 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.14ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
58/2566 จ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.14ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
57/2566 จ้างเหมาบุคลธรรมดาเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของสำนักปลัด ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9ธ.ค.65 าวน์โหลดเอกสาร
56/2566 ซื้ออาหารเสริม (ขนมและผลไม้) ตามโครงการอาหารเสริม (สมทบอาหารกลางวัน) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
55/2566 ซื้ออาหารปรุงสำเร็จและจัดซื้ออาหารเสริม (ขนมและผลไม้) ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
54/2566 จ้างเหมาทำป้ายโครงการการจัดการประชากรสุนัขจรจัดประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
53/2566 ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
52/2566

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ ของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9921 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.9ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
51/2566  จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองคลัง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
50/2566 

จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9921 โดยววิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.8ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
49/2566  จัดซื้อขนมและผลไม้ตามโครงการอาหารเสริม (สมทบอาหารกลางวัน) ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
48/2566  จัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จ และอาหารเสริม (ขนมและผลไม้) ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
47/2566  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 8807 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
46/2566 จ้างจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
45/2566 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ปกติของสำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28พ.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
44/2566  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ปกติของสำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28พ.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
43/2566 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองคลัง ประจำเดือนธันวาคม ตำแหน่งธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
42/2566  จัดซื้อนมพาสเจอร์ไรด์ ชนิดถุง ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.25พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
41/2566  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลักษณะงานทำความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมจำนวน 1 อัตรา ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
40/2566 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองการศึกษา ศานา และวัฒนธรรม ลักษณะงานทำความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม จำนวน 1 อัตรา ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
39/2566 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
38/2566 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.21พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
37/2566 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กจ 1446 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.18พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
36/2566 จัดซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
35/2566 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ซอยที่ดิน อบต. (ปานย้อย) (ปท.ถ. 45-006) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลว.11พ.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
34/2566 จ้างเหมาทำป้ายโครงการทำจากวัสดุไวนิล และสติ๊กเกอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.11พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
33/2566  จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.10พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
32/2566  จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.10พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
31/2566  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของสำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9พ.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
30/2566  จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ซอยที่ดิน (ปานย้อย) (ปท.ถ.45-006) หมู่ที่ 3 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.7พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
28/2566  จ้างเหมาทำป้ายโครงการทำจากวัสดุไวนิลและสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.7พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
27/2566  จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.2พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
26/2566 จัดซื้อต่ออายุโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1พ.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
25/2566 จัดซื้อนมพาสเจอร์ไรด์ ชนิดถุง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
24/2566 

จัดซื้อปรุงสำเร็จและอาหารเสริม (ขนมและผลไม้) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.31ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
23/2566  จัดซื้อขนมและผลไม้ตามโครงการอาหารเสริม (สมทบอาหารกลางวัน) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
22/2566  จ้างจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
21/2566  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของสำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
20/2566  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลักษณะงานทำความสะอาดดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม จำนวน 1 อัตรา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
19/2566   จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ในกองคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน ตำแหน่งธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
18/2566  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 อัตรา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
17/2566  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลักษณะงานทำความสะอาดดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม จำนวน 1 อัตรา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
16/2566  จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.20ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
15/2566  จัดซื้อทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.11ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
14/2566  จัดซื้อกระสอบบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.10ต.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
13/2566  จัดซื้อทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.10ต.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
12/2566  จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.10ต.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
11/2566  จ้างเหมาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับเด็กนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.6ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
10/2566 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองคลัง ประจำเดือนตุลาคม ตำแหน่งธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
9/2566 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3ต.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
8/2566 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลักษณะงานทำความสะอาดดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
7/2566 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของสำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
6/2566 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉางลักษณะงานทำความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2566 จ้างจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2566

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองคลัง ประจำเดือนตุลาคม ตำแหน่งธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2566  จัดซื้อขนมและผลไม้ตามโครงการอาหารเสริม (สมทบอาหารกลางวัน) ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2566  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของสำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566  จัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จและอาหารเสริม (ขนมและผลไม้) ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)