คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ประกาศจ.ปทุมธานี "เนื่องจากสถานการณ์โควิด"

ประกาศจ.ปทุมธานี "เนื่องจากสถานการณ์โควิด"

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 1151/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 (โควิด-19) ลว.31ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)