คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ชุมชนต้นแบบ

โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย   - ดาวน์โหลดเอกสาร
2 ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.3ส.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
3 คำสั่งที่ 151/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ตามโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.9ส.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
 4 เกณฑ์ประเมินการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบตามโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ  - ดาวน์โหลดเอกสาร
5 แบบฟอร์มการสมัครชุมชนต้นแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
6 บันทึกข้อความที่ 580/2566 เรื่อง รายงานผลกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนมีความตระหนักในการคัดแยกขยะ ลว.28ก.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
7 แหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
8 บันทึกข้อความที่ 606/2566 เรื่องสรุปผลโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.29ก.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร