คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

จำนวนประชากรอบต.บ้านฉาง

จำนวนประชากรตำบลบ้านฉาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ข้อมูลเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565)

 หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน   ชาย หญิง  รวมช+ญ
1 928 640 711 1,351
2 1,899 1,927 2,060 3,987
3 72 121 127 248
รวม 2,899 2,688 2,898 5,586


พื้นที่อบต.บ้านฉาง มีพื้นที่ 7.46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,622 ไร่

หมู่ที่ 1 มีพื้นที่ 1,522 ไร่ คิดเป็น 2.43 ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่ 2 มีพื้นที่ 2,820 ไร่ คิดเป็น 4.51 ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่ 3 มีพื้นที่ 324 ไร่ คิดเป็น 0.52 ตารางกิโลเมตร