คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
หลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำเดือน ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทที่ 4 ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์ เพดานภาษีสูงสุด 1.2% แต่จะเพิ่มเพดานเป็น 3% เมื่อปล่อยรกร้างว่างเปล่าติดต่อกัน 3 ปี  ประจำเดือน ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทที่ 3 กลุ่มใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย เช่น เพื่อการพาณชิยกรรม อุตสาหกรรม ประจำเดือน ม.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทที่ 2 ที่อยู่อาศัย ประจำเดือน ม.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทที่ 1 เกษตรกรรม ประจำเดือน ม.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประจำเดือน ม.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
หลักเกณฑ์การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ที่ดินของภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำเดือน ม.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
1

หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น/ภาษีป้ายปรับอัตราตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2564 มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป

ประจำเดือน ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร