คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

งานควบคุมก่อสร้าง

ประกาศต่างๆ...

post66

kk1

ลำดับที่ รายการ วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2565

ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.บ้านฉาง

ลว.24ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2565 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  ลว.24ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2564 ภาพการออกตรวจป้ายในพื้นที่ตำบลบ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564 ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.บ้านฉาง ลว.22ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  ลว.22ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)