คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ฝากข้อความถึงเรา

Guests are shown between [].

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

012578
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
363
2320
7920
133
12449
0
12578

Your IP: 180.180.143.111
Server Time: 2023-11-30 08:19:07

ข้อมูลผู้บริหารอบต.บ้านฉาง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.บ้านฉาง

คำสั่ง

คำสั่งเรื่อง...

คำสั่งที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2567 จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์หมู่บ้าน/ชุมชนตำบลบ้านฉางน่าอยู่ ประจำปี พ.ศ. 2567 ลว.3พ.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2567 ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามโครงการรณรงค์หมู่บ้าน/ชุมชนตำบลบ้านฉางน่าอยู่ ประจำปี พ.ศ. 2567 ลว.3พ.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2567  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร และหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ลว.27ต.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2567  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.9ต.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2567 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ลว.9ต.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
164/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.28ก.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
163/2566 แต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำเอง ลว.4ก.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
155/2566 อนุมัติรายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ลว.25ส.ค.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
151/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบตามโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.9ส.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
148/2566 จัดตั้งศูนยช่วยเหลือประชาชนของอบต.บ้านฉาง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.บ้านฉาง ลว.9ส.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
147/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของอบต.บ้านฉาง ลว.9ส.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
146/2566 อนุมัติรายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.9ส.ค.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
117/2566 อนุมัติรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.7ก.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
115/2566 อนุมัติรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.4ก.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
51/2566 แต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำเอง ลว.31มี.ค.66  ดาวน์โหลดเอกสาร 
50/2566  แต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำเอง ลว.30มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
44/2566 ขออนุมัติให้ผู้สูงอายุในเขตอบต.บ้านฉาง เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.16มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
43/2566 โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และรางคสล. ซอยที่ดิน อบต.ปานย้อย (ฝั่งขวา) (ปท.ถ.45-006) หมู่ที่ 3 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ลว.16มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
42/2566 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.13มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
37/2566 อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการลดขยะโดยการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.28ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
36/2566 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการลดขยะโดยการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ลว.28ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
34/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลว.22ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
17/2566 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านฉางและสถานที่ให้บริการ ลว.24ม.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
15/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.บ้านฉาง ลว.24ม.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2566 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการช่วงเวลาพักเที่ยง ลว.24ม.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
001/2566 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.4ม.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
248/2565 มอบหมายการงานในหน้าที่ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลว.18ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
247/2565  มอบหมายการงานในหน้าที่ของกองช่าง ลว.18ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
246/2565 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ลว.18ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
245/2565 มอบหมายการงานในหน้าที่ของสำนักปลัด ลว.18ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
227/2565 การกำหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ให้รองปลัด อบต.บ้านฉาง รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ลว.7ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
218/2565 แต่งตั้งคณะทำงานตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางศาธารณะ ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
35/2565 มอบหมายการงานในหน้าที่ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลว.9ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
34/2565 มอบหมายการงานในหน้าที่ของกองช่าง ลว.9ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
33/2565 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ลว.9ก.พ.65 าวน์โหลดเอกสาร
32/2565 มอบหมายการงานในหน้าที่ของสำนักปลัด ลว.9ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
31/2565 การรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ลว.9ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
30/2565 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ลว.9ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
29/2565 มอบหมายหน้าที่การงานหัวหน้าส่วนราชการ ลว.9ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
28/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลว.9ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
27/2565 มอบอำนาจให้นายกอบต. ลว.9ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
26/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการนายกอบต.บ้านฉาง ลว.9ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
25/2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคลของอบต.บ้านฉาง ลว.9ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
21/2565 จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลบ้านฉางน่าอยู่ ประจปี พ.ศ. 2565 ลว.31ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
20/2565 ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตามโครงการรณรงค์หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลบ้านฉางน่าอยู่ ประจปี พ.ศ. 2565 ลว.31ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
19/2565 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ลว.28ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
18/2565 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับเงินประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ลว.27ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
17/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมไหล่ทาง ซอยใจเกื้อ (ปท.ถ. 45-002) ถนนเลียบคลองทางหลวงเดิม) หมู่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ลว.25ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
16/2565 ขออนุมัติให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อบต.บ้านฉาง ลว.25ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
14/2565 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ ลว.25ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
12/2565 การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ปลัด อบต.บ้านฉาง ปฏิบัติราชการแทน ลว.20ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
11/2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ลว.20ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
10/2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี้่ยวกับการปิดและปลดประกาศ ลว.20ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บ้านฉาง คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.บ้านฉาง ลว.20ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
8/2565 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บ้านฉาง และสถานที่ให้บริการ ลว.20ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
7/2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการช่วงเวลาพักเที่ยง ลว.20ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.20ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
5/2565 แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการประหยัดน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.14ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.14ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ลว.12ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นอบต.บ้านฉางเพิ่มเติมแทนตำแหน่งที่ว่าง ลว.12ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2565 แต่งตั้งที่ปรึกษานายกอบต.บ้านฉาง  ลว.7ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
222/2564

แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านฉาง

ลว.15ธ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
216/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ลว.8ธ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
213/2564 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ ลว.29พ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
211/2564 แต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำเอง ลว.26พ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
209/2564 อนุมัติให้ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลว.24พ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
200/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดอบต.บ้านฉาง ลว.10พ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
199/2564 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดอบต.บ้านฉาง ลว.10พ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
195/2564 มอบหมายการงานในหน้าที่ ของสำนักปลัด ลว.10พ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
191/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.บ้านฉาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ลว.5พ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
190/2564 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพัฒนา อบต.บ้านฉาง ลว.2พ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
189/2564 แต่งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านฉาง (แทนตำแหน่งว่าง) ลว.2พ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
188/2564 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.บ้านฉาง ลว.2พ.ย.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
187/2564 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง อบต.บ้านฉาง ลว.2พ.ย.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
186/2564 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง อบต.บ้านฉาง ลว.2พ.ย.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
185/2564 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัด อบต.บ้านฉาง ลว.2พ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
183/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ อบต.บ้านฉาง ลว.1พ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
182/2564  การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ  ลว.29ต.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
179/2564  ขออนุมัติให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อบต.บ้านฉาง ลว.28ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
178/2564  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนของผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.18ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
176/2564  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2564 ลว.7ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
166/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูอบต. ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2  ลว.29ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
165/2564 อนุมัติให้ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจำสัปดาห์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลว.28ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
164/2564 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ ลว.27ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
163/2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจำนวนเงิน  ลว.27ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
162/2564 แต่งตั้งผู้เก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย  ลว.27ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
161/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน ลว.27ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
160/2564  แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ลว.27ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
159/2564  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ลว.27ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
158/2564  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจดและเก็บค่าน้ำประปาบาดาล ลว.27ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
157/2564 อนุมัติและอนุญาตให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างปฏิบัติงานตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปี พ.ศ. 2564 ลว.21ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
156/2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2564 ลว.18ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
155/2564 ขออนุมัติให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อบต.บ้านฉาง ลว.18ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
154/2564

ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลว.15ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
153/2564 อนุมัติให้ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลว.15ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
152/2564 อนุมัติและอนุญาติให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปี พ.ศ. 2564 ลว.15ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
151/2564 แต่งตั้งผู้ดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ลว.15ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
150/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ลว.15ก.ย.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
149/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูอบต. ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ลว.15ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
148/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของงพนักงานส่วนตำบลและการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ลว.15ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
147/2564 แต่งตั้งคณะทำงานคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ลว.15ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
146/2564

แต่งตั้งคณะทำงานคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำประปี งบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 

ลว.15ก.ย.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
145/2564 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างข้อบัญญัติอบต.บ้านฉาง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2564 ลว.13ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
144/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลว.9ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
143/2564 ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมการให้บริการประชาชน เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2564 ลว.9ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
142/2564 ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างอบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.9ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
140/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ลว.9ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
139/2564

อนุมัติให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการอบรมเชิงวิชาการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564

ลว.9ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
137/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจอาคารเพื่อออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.5) ลว.3ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
136/2564 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ ลว.31ส.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร

134/2564

ขออนุมัติให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ ลว.30ส.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
133/2564  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉางและบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation และHome Isolation) ลว.30ส.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
132/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ซอยตานาค หมู่ที่ 2 เงินสะสมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.20ส.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
131/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยระบบไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ลว.17ส.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
129/2564  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉางและบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พักคอย และการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation และHome Isolation) ลว.29ส.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
128/2564 แต่งตั้งผู้กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน อาคารห้องสมุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉางและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบ้านฉางเป็นศูนย์พักคอย (Community Isolation) ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ลว.6ส.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
127/2564 มอบหมายเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉางและบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พักคอยอบต.บ้านฉางและการแยกกักตัวที่บ้าน ลว.2ส.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
126/2564  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (จ้างเหมาจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19) ที่พักรวมมวลฝอยติดเชื้อของมูลฝอยติดเชื้อศูนย์พักคอย Community Isolation และมูลฝอยติดเชื้อการแยกตัวกักที่บ้าน Home Isolation)   ลว.30ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
124/2564 อนุมัติแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ลว.30ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
123/2564 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับข้อมูลจากกรมที่ดินและกรมธนารักษ์และนำไปใช้ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ลว.29ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
122/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางกรณีที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย  ลว.29ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
121/2564 อนุมัติให้ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลว.30ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
120/2564 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ ลว.29ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
118/2564 มอบหมายภารกิจหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 (เพิ่มเติม) ลว.16ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
113/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง) ลว.12ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
112/2564 แต่งตั้งคณะทำงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ลว.5ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
111/2564 แต่งตั้งผู้ดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ลว.2ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
110/2564 อนุมัติแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ลว.30มิ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
109/2564 รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ ลว.29มิ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
107/2564 อนุมัติให้ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลว.25มิ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
106/2564 มอบหมายภารกิจหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 ลว.25มิ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
105/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทางถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ (ปท.ถ.48-001) และถนนซอยใจเกื้อ (ปท.ถ.45-002) หมู่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ลว.25มิ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
104/2564 มอบหมายภารกิจหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 ลว.24มิ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
103/2564 มอบหมายภารกิจหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 ลว.23มิ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
102/2564 มอบหมายภารกิจหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 ลว.21มิ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
101/2564 มอบหมายภารกิจหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 ลว.19มิ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
100/2564 มอบหมายภารกิจหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 ลว.17มิ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
98/2564 มอบหมายภารกิจหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19  ลว.16มิ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
97/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ซอยตานาค (ปท.ถ.45-005) หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี  ลว.16มิ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
96/2564 มอบหมายภารกิจหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 ลว.14มิ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
95/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกิตติจิตต์ (ขนส่ง) (ปท.45-003) ช่วงต่อจากสำนักงานอุตสาหกรรม จ.ปทุมธานี เชื่อมต่อถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลว.11มิ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
94/2564  มอบหมายภารกิจหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 ลว.11มิ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
93/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโบสถ์คริสต์ หมู่ที่ 3 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จ่ายเงินสะสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding) ลว.9มิ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
92/2564  มอบหมายภารกิจหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  ลว.4มิ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
91/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนและไหล่ทางซอยที่ดินอบต. หมู่ที่ 2 (คมสัน-กิตติจิตต์) (ปท.ถ.45-007) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.4มิ.ย.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
90/2564  ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการกำจัดวัชพืชและทำความสะอาดคลองภายในตำบลบ้านฉางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.4มิ.ย.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
89/2564 แก้ไขคำสั่งการให้โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลว.4มิ.ย.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
88/2564 แก้ไขคำสั่งการให้โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลว.4มิ.ย.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
87/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตอบต.บ้านฉาง สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลว.4มิ.ย.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
85/2564 แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนประจำปี และให้พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เฉพาะราย) ลว.31พ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
84/2564 แก้ไขคำสั่งการเลื่อนค่าจ้างประจำปี และให้ลูกจ้างประจำได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เฉพาะราย) ลว.31พ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
83/2564 ให้พนักงานจ้างเลื่อนค่าตอบแทนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เฉพาะราย) ลว.31พ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
82/2564 แก้ไขคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี และให้พนักงานส่วนตำบลได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เฉพาะราย) ลว.31พ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
81/2564 อนุมัติให้ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลว.28พ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
80/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้าน ลว.27พ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
79/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ประจำปี พ.ศ. 2564 ลว.27พ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
76/2564 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ ลว.27พ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
75/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการกำจัดวัชพืช และทำความสะอาดคลองภายในตำบลบ้านฉาง ลว.25พ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
74/2564 การให้โอนพนักงานส่วนตำบล ลว.25พ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
73/2564 แก้ไขคำสั่งการรับโอนพนักงานส่วนตำบล ลว.25พ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
72/2564 อนุมัติและอนุญาตให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติงานตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปี พ.ศ. 2564 ลว.19พ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
71/2564  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ซอยที่ดิน อบต.หมู่ที่ 2 (คมสัน-กิตติจิตต์) ปท.ถ.45-007 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ลว.17พ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
69/2564  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (โครงการจัดหาเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้งประจำที่สาธารณะภายในตำบลบ้านฉาง) ลว.7พ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
67/2564  ขออนุมัติให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการอบต.บ้านฉาง ลว.28เม.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
66/2564  การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ ลว.28เม.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
65/2564  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้าน ลว.27เม.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
63/2564  มอบหมายภารกิจหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในสถานที่เพื่อปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19 ลว.23เม.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
62/2564  อนุมัติให้ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลว.26เม.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
61/2564  จัดตั้งศูนย์ประสานการควบคุมและป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อบต.บ้านฉาง และมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานะการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ลว.23เม.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
60/2564  แต่งตั้งผู้ดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ลว.23เม.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
59/2564  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ลว.23เม.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
58/2564  การให้พนักงานส่วนตำบลได้รับอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล  ลว.23เม.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
57/2564  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองคอวัง หมู่ที่ 2 ช่วงหมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 1 (ต่อจากโครงการเดิม) ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี (เงินกันปี 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.19เม.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
56/2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโบสถ์คริสถ์ หมู่ที่ 3 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี (เงินสะสม) ลว.9เม.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
55/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกิตติจิตต์ (ขนส่ง) (ปท.ถ.45-003) ช่วงต่อจากสำนักงานอุตสาหกรรม จ.ปทุมธานี ถึงเชื่อมต่อถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี (เงินสะสม)

 ลว.9เม.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
53/2564

เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเดินทางไปราชการตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลว.7เม.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
52/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.7เม.ย.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
51/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูอบต. ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1  ลว.30มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
50/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ลว.30มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
49/2564 เรื่อง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุความ 60 ปี บริบูรณ์ ลว.30มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
48/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.30มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
46/2564 เรื่อง การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ ลว.29มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
45/2564 เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ลว.29มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
44/2564 เรื่อง ขออนุมัติให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.29มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
43/2564 เรื่อง ขออนุมัติให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการอบต.บ้านฉาง ลว.29มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
42/2564  เรื่อง อนุมัติให้ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์  ลว.26มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
41/2564  เรื่อง แต่งตั้งคณธกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้งประจำที่สาธารณะ) ลว.24มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
40/2564  เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบสารสนเทศของอปท.เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.24มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
39/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (โครงการจัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งประจำที่สาธารณะ) 

ลว.24มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
38/2564  เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.23มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
37/2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทำร่างข้อบัญญัติอบต.บ้านฉาง เรื่องตลาด พ.ศ. 2564 ลว.23มี.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
36/2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อแบบอัดท้าย) ลว.23มี.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
35/2564  เรื่อง การมอบหมายการปฏิบัติงาน ลว.22มี.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
34/2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทางซอยทองหล่อ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.11มี.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
33/2564  เรื่อง อนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการเพื่อประชุมสรุปรายงานการสวบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ลว.11มี.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
32/2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ลว.5มี.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
30/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ลว.4มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
29/2564 

เรื่อง ให้สภาอบต.บ้านฉาง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้ง ตามระเบียบกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง

ลว.3มี.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
28/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองคอวัง หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ลว.3มี.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
27/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทางซอยกิตติจิตต์ (ขนส่ง) (ปท.ถ.45-003) หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ลว.3มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
26/2564 

เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ลว.1มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
25/2564 

เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ 91

ลว.25ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
24/2564 

เรื่อง ขออนุมัติให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการอบต.บ้านฉาง

ลว.25ก.พ.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
22/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทางซอยทองหล่อ หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ลว.25ก.พ.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
21/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ลว.24ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
20/2564 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ ลว.23ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
19/2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของอบต.บ้านฉาง  ลว.9ก.พ.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
18/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ซอยทองหล่อ หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี  ลว.4ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
17/2564  เรื่อง อนุมัติและอนุญาตให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปี พ.ศ. 2564   ลว.1ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
16/2564 เรื่อง การให้พนักงานจ้างทั่วไปได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ลว.1ก.พ.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
15/2564 เรื่อง จ้างและแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป   ลว.1ก.พ.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
14/2564 เรื่อง ขออนุมัติให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อบต.บ้านฉาง    ลว.29ม.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
13/2564 เรื่อง อนุมัติแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  ลว.29ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2564 เรื่อง รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ ลว.27ม.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
10/2564  เรื่อง อนุมัติให้ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์  ลว.25ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร  
9/2564 เรื่อง อนุมัติจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อฯ และกิจกรรมการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในเขตพื้นที่ อบต.บ้านฉาง ลว.18ม.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร  
8/2564  เรื่อง การให้โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  ลว.18ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7/2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร และเจ้าหน้าที่รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ ลว.13ม.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
6/2564  เรื่อง มอบอำนาจของนายกอบต.บ้านฉางให้ปลัดอบต.บ้านฉางปฏิบัติราชการแทน  ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
5/2564  เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2564  เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการปิดและปลดประกาศ  ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3/2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.บ้านฉาง  ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2564 

เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บ้านฉางและสถานที่ให้บริการ

 ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการช่วงเวลาพักเที่ยง  ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
231/2563 เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน นายกอบต.บ้านฉาง ลว.29ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
227/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคลของอบต.บ้านฉาง ลว.30ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
223/2563 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
222/2563 เรื่อง มอบหมายการงานในหน้าที่ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
220/2563 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง   ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
219/2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ   ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
218/2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ  ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
217/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกอบต.กำกับดูแลส่วนราชการภายในอบต.บ้านฉาง   ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
216/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานหัวหน้าส่วนราชการ ลว.29ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
215/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
214/2563 เรื่อง ต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดอบต.บ้านฉาง  ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
211/2563 เรื่อง มอบหมายการงานในหน้าที่ของสำนักปลัด ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
206/2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดอบต.บ้านฉาง ลว.28ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
102/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ลว.27พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
006/2563  เรื่อง การมอบอำนาจของนายกอบต.บ้านฉางให้ปลัดอบต.บ้านฉางปฏิบัติราชการแทน  ลว.27พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
001/2563 เรื่องแต่งตั้งคณธกรรมการตรวจรายงานการะประชุม ลว.15เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
47/2563  เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.9มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.บ้านฉาง  ลว.7ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563  เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ลว.7ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563  เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน่้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการปิดและปลดประกาศ  ลว.7ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563  เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง  ลว.7ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563   เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน่้าที่ประจำจุดระชาสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อาชการช่วงบเวลาพักเที่ยง ลว.7ม.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ลว.7ม.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
228/2562  คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองคลัง คำสั่งอบต.ที่ 228/2562 ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร 
227/2562  คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองช่าง คำสั่งอบต.ที่ 227/2562 ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
226/2562  คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คำสั่งอบต.ที่ 226/2562 ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร 
225/2562 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของสำนักงานปลัด คำสั่งอบต.ที่ 225/2562  ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)