เมนูหลัก

คำสั่ง

"รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการ

คำสั่งที่/ปีงบประมาณ เรื่อง วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
151/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ลว.9ส.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
110/2565 แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ลว.30พ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร