คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล

การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
 1 กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
บันทึกข้อความ ที่ 109/2566 เรื่อง รายงานผลการจัดทำกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลหน่วยงานองค์กรดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเกียรติคุณ

ประกาศเกียรติบัตรชุดที่1

ประกาศเกียรติบัตรชุดที่2

ประกาศเกียรติบัตรชุดที่3

ประกาศเกียรติคุณชุดที่4

 

 

 

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง)
ได้มอบประกาศนียบัตรแก่บุคคลภายนอกเป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรมหรือบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเข้าร่วมกิจกรรมของส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอแก่ นางยุภา ไกรเพ็ชร์ ตามกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติ แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของอบต.บ้านฉาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
348671702_286036363761733_7552930982564750710_n.jpg

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566
นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง)
ได้มอบประกาศนียบัตรแก่บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม หรือบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเข้าร่วมกิจกรรมของส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอ แก่ นางสมพร บำรุงสุนทร ตามกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติ แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของอบต.บ้านฉาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
336880817_775731660355227_4909996601490014067_n.jpg336881229_185550144241940_3182285567438074363_n.jpg

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง)
ได้มอบประกาศนียบัตรแก่บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการหรือบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเข้าร่วมกิจกรรมของส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอ แก่ นางบุญมา เฉลียว ตามกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติ แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของอบต.บ้านฉาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
335186937_136267222713234_2643226905111391938_n.jpg335428879_1641337056323715_478664689263890124_n.jpg

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานป.ป.ช. ปทุมธานี พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต เข้ามอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ให้ไว้เพื่อแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
322401622_567986085340457_5715365273407948816_n.jpg322480240_1150947328732135_4788506776704877655_n.jpg322574214_1793436047722764_6916521082713127769_n.jpg322380747_1096301684397642_1905510028031045145_n.jpg322158030_1099839114029596_8657626115162608650_n.jpg322485937_1208207373433887_3952408561676140866_n.jpg322449844_932242304409798_1992256337602476558_n.jpg322349749_1346237509524254_6153763320878995427_n.jpg

อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติและรางวัลโล่เกียรติยศ สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูงสุดในแต่ละประเภทหน่วยงานและจังหวัด
S__23101489.jpgClip_21.jpgClip_3.jpglom.jpg

 

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เข้าร่วมกิจกรรมรับมอบเกียรติบัตร จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessmaent : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระดับดี (A) ณ หอโรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี
79188085_1513758998789874_2289008038788464640_o.jpg79756463_1513759322123175_7230357858318024704_o.jpg78662582_1513758738789900_146570981656231936_o.jpg78645446_1513759088789865_4347823873668939776_o.jpg79831637_1513759458789828_2892720994240167936_o.jpg79194111_1513759142123193_6305758975535087616_o.jpg78763595_1513758748789899_8167990734188707840_o.jpg78973764_1513759332123174_3849443526567788544_o.jpg79458881_1513758758789898_4459836135417315328_o.jpg78813438_1513759112123196_2057917198873133056_o.jpg


อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)