คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

⌲การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

nogift

k307 page-0001


 

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. โดยนายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3 ซึ่งมีรองนายกอบต. ประธานสภาอบต. ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัด อบต.บ้านฉาง โดยท่านนายกเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และในการประชุมวันนี้ ได้มีการแจ้งประกาศต่างๆด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่

1. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

2. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

3. ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

4. ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

5. ประกาศ เรื่อง ข้อบังคับ อบต.บ้านฉาง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.บ้านฉาง

6. แนวทางปฏิบัติในการประพฤติตนทางจริยธรรม (Dos & Don'ts)

7. วิธีแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตน

โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

9d3.jpg9d8.jpg9d5.jpg9d9.jpg9d1.jpg9d6.jpg9d4.jpg9d10.jpg9d7.jpg9d2.jpg

 

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. โดยนายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ได้ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่1/2565 ซึ่งมีรองนายกอบต. ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ ทุกกอง พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เข้าประชุมในครั้งนี้ โดยท่านนายกเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และในการประชุมวันนี้ ได้มีการแจ้งประกาศต่างๆด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่

1. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

2. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

3. ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

4. ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

5. ประกาศ เรื่อง ข้อบังคับ อบต.บ้านฉาง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.บ้านฉาง

6. แนวทางปฏิบัติในการประพฤติตนทางจริยธรรม (Dos & Don'ts)

7. วิธีแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตน

โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

22d2.jpg22d5.jpg22d4.jpg22d1.jpg22d9.jpg22d6.jpg22d7.jpg22d3.jpg22d10.jpg22d8.jpg

 

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉาง ได้ดำเนินการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง No Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉางทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์

S__92127239.jpgS__92127246.jpg335606762_753392306302237_7355863640810811630_n.jpgS__92127242.jpgS__92127244.jpg335218636_211429094814404_2611573121592042710_n.jpgS__92127237.jpg335182993_1191617141723091_7793371665824769388_n.jpg336026497_252109533816471_263812812449189348_n.jpg

บันทึกข้อความ/มาตรการ/หลักเกณฑ์ต่างๆ /

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2566 บันทึกรายงานการประชุมพนักงาน ครั้งที่3/2565 ลว.22ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2566 บันทึกรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่3/2565 ลว.9ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2566  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลว.24ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
7/2566  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.24ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
6/2566  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.24ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
5/2566  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ลว.24ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2566  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง ลว.24ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2566  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.24ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2566  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.24ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566 มาตรการป้องกันการการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ ลว.24ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
18/2565  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลว.4มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
17/2565 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.4มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
16/2565  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง ลว.4มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
15/2565  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.4มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
14/2565  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.4มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
13/2565  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ลว.4มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
12/2565 มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ลว.4มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
11/2565 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.4มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
10/2565 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผุ้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.9ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2565 การสร้างขวัญและกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.9ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2565 นโยบายทรัพยากรบุคคล ลว.9ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2565 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.9ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2565 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ลว.9ก.พ.65   ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2565 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลว.9ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2565 นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี ลว.9ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2565 ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบตบ้านฉาง ลว.9ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2565  กำหนดส่วนราชการของอบต.บ้านฉาง ลว.9ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2565 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ลว.9ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

274360213 2217223801776720 2231131879947817178 n
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (หมู่ที่1 หมู่ที่2 และหมู่ที่ 3) ข้าราชการ พนักงาน เก็บขยะริมทางหลวงในพื้นที่ตำบลบ้านฉาง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานในการประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.บ้านฉาง โดยนายกได้เป็นแบบอย่างที่ดีและขอความร่วมมือในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีนโยบาย ดังต่อไปนี้
1. การแต่งกายชุดข้าราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
2. การแต่งกายชุดผ้าไทย ทุกวันอังคารและวันศุกร์
3. จัดให้มีการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน โดยรณรงค์บุคลากรในหน่วยงาน ใช้ตะกร้า/ปิ่นโต ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้พลาสติก
และในเรื่องการปฏิบัติงานขอให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดาวน์โหลดบันทึกรายงานการประชุม
271187248_2182911348541299_8198191348729998053_n.jpg271487265_2182911171874650_6186596554192792997_n.jpg271585692_2182911181874649_6851827384006935036_n.jpg271211176_2182911161874651_7727554364145271773_n.jpg
   
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) บุคลากรในหน่วยงาน ใช้ตะกร้า/ปิ่นโต ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้พลาสติก ตามโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ประจำปี พ.ศ. 2565
271957478_2191171044381996_1214907761074719505_n.jpg272088769_2191170317715402_3500429872651390387_n.jpg272102866_2191170454382055_8318240478538952934_n.jpg272134977_2191169914382109_3523940420261720756_n.jpg272147739_2191170081048759_6281445409056996080_n.jpg
 
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) บุคลากรในหน่วยงาน แต่งกายชุดราชการสีกากี ทุกวันจันทร์ ตามมติสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการรับใช้แผ่นดินและความรับผิดชอบที่มีต่อประเทศชาติและประชาชน
 
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) บุคลากรในหน่วยงาน สวมใส่ "ชุดผ้าไทย" ทุกวันอังคารและวันศุกร์ เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในชีวิตประจำวัน เป็นแบบอย่างที่แสดงถึงการรักษามรดกและภูมิปัญญาของไทย ตลอดจนเพื่อให้เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 รับทราบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยให้ถือนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน
271735247_2185874891578278_3930132791056499771_n.jpg271606072_2185874981578269_2255370364210997899_n.jpg
 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)