คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ลำดับ รายการ ลงวันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
3  บันทึกข้อความ ที่ 111/2566 เรื่อง รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ลว.27มี.ค.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
2 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ลว.24ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   ดาวน์โหลดเอกสาร

 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)