คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ฝากข้อความถึงเรา

Guests are shown between [].

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

012433
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
218
2320
7775
133
12304
0
12433

Your IP: 44.197.101.251
Server Time: 2023-11-30 07:00:47

ข้อมูลผู้บริหารอบต.บ้านฉาง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.บ้านฉาง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566 บันทึกข้อความ ที่137/2566 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) ลว.3เม.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลการดำเนินงาน

ประเด็น/ความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และการเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต

กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) ลว.24ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2566 จัดทำมาตรการตรวจสอบใช้ดุลยพินิจ ลว.24ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2566 จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบ ลว.24ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2566 จัดทำมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ลว.24ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร

ปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566 คู่มือปฏิบัติงาน งานการเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2566 คู่มือปฏิบัติงาน งานธุรการและงานสารบรรณ ดาวน์โหลดเอกสาร

ปรับปรุงคู่มือการให้บริการประชาชน

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566 คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (16 เรื่อง) ลว.24ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2566 คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (34 เรื่อง) ลว.24ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาต ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ ณ จุดบริการ

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566  แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ กระบวนงานบริการตามภารกิจของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์ ณ จุดบริการ ณ ห้องสำนักปลัด

S  97312770 resize

ประชาสัมพันธ์ ณ จุดบริการ ณ ห้องกองคลัง

S  97312772 resize

ประชาสัมพันธ์ ณ จุดบริการ ณ ห้องกองช่าง

S  97312774 resize

ประชาสัมพันธ์ ณ จุดบริการ ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

S  97312773 resize

 

 

ประเด็น/ความเสี่ยง : การใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินงาน

จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์ความรับผิดทางละเมิดในการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อสร้างการรับรู้

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
 1/2566 ความรับผิดทางละเมิดและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประเด็น/ความเสี่ยง : การเบียดบังเวลา/วัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว

ผลการดำเนินงาน

 จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ของ อบต.บ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร

มีกระบวนการสร้างจิตสำนึก จากค่านิยม/วัฒนธรรมองค์การอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566 จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2566 กำหนดนโยบาย/มาตรการไม่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2566 กำหนดข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ประเด็น/ความเสี่ยง : มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์

ผลการดำเนินงาน

มีการกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.24ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2566 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.24ก.พ.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2566 มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ ลว.24ก.พ.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2566 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ลว.24ก.พ.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2566 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.24ก.พ.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2566 หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ อบต.บ้านฉาง ลว.24ก.พ.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2566 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.24ก.พ.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2566 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ลว.24ก.พ.66  ดาวน์โหลดเอกสาร

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)