คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ฝากข้อความถึงเรา

Guests are shown between [].

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

012606
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
391
2320
7948
133
12477
0
12606

Your IP: 44.197.101.251
Server Time: 2023-11-30 08:29:18

ข้อมูลผู้บริหารอบต.บ้านฉาง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.บ้านฉาง

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

323949279 706445144209939 4280958847058451398 n

การกำหนดแนวทางหรือมาตรการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

        จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ได้นำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉางมาวิเคราะห์และร่วมกันพิจารณาถึงตัวชี้วัดตามแบบวัดทั้ง 3 แบบ ไดแก่ IIT, EIT และ OIT ที่คะแนนน้อย และสามารถพัฒนายกระดับคะแนนประเมินให้สูงขึ้นในปี 2566 โดยการกำหนดมาตรการขับเคลื่อนในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉางให้ดีขึ้น ดังนี้

 

1n resize

2n resize

1. การจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ รายการ ข้อตกลงระหว่างวันที่  ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป)  1ต.ค.65-31มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ) 1ต.ค.65-31มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป) 1ต.ค.65-31มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 1ต.ค.65-31มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร


2. การมอบหมายงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ลำดับที่ รายการ วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 245/2565 เรื่อง มอบหมายการงานในหน้าที่สำนักปลัด ลว.18ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2566 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 246/2565 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ลว.18ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2566 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 247/2565 เรื่อง มอบหมายการงานในหน้าที่ของกองช่าง ลว.18ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2566 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 248/2565 เรื่อง มอบหมายการงานในหน้าที่ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลว.18ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร


3. การจัดทำรายงาน

ลำดับที่ รายการ วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ลว.12ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

4. จัดให้มีช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการหน่วยงานให้ดีขึ้น

ติดต่ออบต.บ้านฉาง

314523043 2429429317222833 5227109643088031389 n

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2

ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

แผนที่อบต.บ้านฉาง

ดาวน์โหลดแผนที่ คลิ๊กที่นี่

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานอบต.บ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร

FaceBookอบต.บ้านฉาง

 

รายงานผลการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ

เลขบันทึกข้อความที่ รายการ ลงวันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
177/2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  ลว.28มี.ค.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
092/2566 สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการลดขยะโดยการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.10มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
076/2566 สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.24ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
068/2566 รายงานผลการดำเนินงานจัดทำโครงการจัดประชุมประชาคมตำบล/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของอบต.บ้านฉาง ลว.23ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
809/2565  รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.15ธ.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
514/2565 สรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนและการคัดแยกขยะอันตราย (ขยะพิษ) ประจำปี พ.ศ. 2565 ลว.5ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
สถฉ.74/2565 รายงานสรุปผลกิจกรรมโครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ลว.5ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
510/2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 3) ลว.31ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
กศว.47/2565 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ประจำปี พ.ศ.2565 ลว.17ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
473/2565 สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการลดขยะโดยการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.17ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
433/2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลว.4ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
431/2565

สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลว.3ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
382/2565

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

ลว.12ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
369/2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำตำบล ประจำปี พ.ศ. 2565

ลว.8ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
337/2565

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการให้บริการประชาชนเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2565

ลว.29มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
317/2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงกา่รอบรมเชิงวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565

ลว.22มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
296/2565

รายงานผลการดำเนินงานจัดทำโครงการจัดทำประชุมประชาคม/หมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2565

ลว.16มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
275/2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)

ลว.8มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
176/2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)

ลว.8มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
สถฉ.32/2565

รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการประชุมผู้ปกครองในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2565

ลว.2มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
สถฉ.31/2565

รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ในการดูแลแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2565

ลว.31พ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร


 

⌲การกำหนดมาตรการ

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2566  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลว.24ก.พ.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2566  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.24ก.พ.66  ดาวน์โหลดเอกสาร 
6/2566  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง ลว.24ก.พ.66  ดาวน์โหลดเอกสาร 
5/2566  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.24ก.พ.66  ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2566  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.24ก.พ.66  ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2566  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ลว.24ก.พ.66  ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2566  มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ลว.24ก.พ.66  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2566 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.24ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
8/2565  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลว.4มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2565 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.4มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2565  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง ลว.4มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
5/2565  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.4มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2565  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.4มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2565  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ลว.4มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2565 มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ลว.4มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2565 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.4มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2565 ประกาศ เรื่องข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ลว.25ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2565

ประกาศ เรื่องนโยบาย/มาตรการไม่นำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว

ลว.25ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2565 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของอบต.บ้านฉาง ลว.25ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2565 บันทึกข้อความ ที่ 721/2564 เรื่อง รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 ของอบต.บ้านฉาง ลว.25ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร


ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) 

S  10420409

 

ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

S  11157563


ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณผ่านทางFacebookอบต.บ้านฉางและทางไลน์

sd1

S  11157565

 

กล่องรับฟังความคิดเห็น

51061_resize.jpg132325_resize.jpg132320_resize.jpg

การประชุมชี้แจงการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

S__9396452.jpgS__9396448.jpgS__9396446.jpgS__9396449.jpg

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดปทุมธานี กำหนดการประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการประเมิน ITA แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี จำนวน 16 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดปทุมธานี พร้อมตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดโครงการอบรมสัมมนาและการเดินทางไปศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

322129879_3554819281407793_3692506516952256143_n.jpg322607493_1263045150907320_1471360371774711057_n.jpg322191360_1317430985714462_4175778307736575634_n.jpg322319935_698196348582589_3941152480249931680_n.jpg322687438_1119663748692671_6484718775929599522_n.jpg

 

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานป.ป.ช. ปทุมธานี พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เข้ามอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

322401622_567986085340457_5715365273407948816_n.jpg322480240_1150947328732135_4788506776704877655_n.jpg322574214_1793436047722764_6916521082713127769_n.jpg322380747_1096301684397642_1905510028031045145_n.jpg322158030_1099839114029596_8657626115162608650_n.jpg322541086_713774043394525_8494765295974231667_n.jpg322449844_932242304409798_1992256337602476558_n.jpg322349749_1346237509524254_6153763320878995427_n.jpg


 

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

 

นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมการขับเคลื่อน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมธรรมาภิบาลป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมบัวหลวงปทุมธานี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
316086819_2440472372785194_3814959415995531114_n.jpg316004985_2440472539451844_4555082792578722647_n.jpg315955194_2440472452785186_1122478911459903632_n.jpg316039991_2440472362785195_2785027170957126920_n.jpg315974066_2440472446118520_4500643900123858018_n.jpg316039991_2440472362785195_2785027170957126920_n 1.jpg315896668_2440472352785196_7158168110993015613_n.jpg

 

การฟังสัมมนา ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (ภาค 1)

ita3.jpgita1.jpgita5.jpgita7.jpgita4.jpgita6.jpgita8.jpgita9.jpgita2.jpg

 

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง พร้อมด้วยท่านรองนายก สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ข้าราชการเเละพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เข้าร่วมประชุม ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เรื่อง ชี้เเจงเเนวทางการประเมินต่อหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ.ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง

166453236_1963351413830628_7318323878610205687_n.jpg166964916_1963351340497302_520864351207338316_n.jpg166330283_1963351303830639_6841745921597202013_n.jpg166929068_1963351293830640_2967789822155802937_n.jpg169388445_1963351320497304_1127682839053367935_n.jpg167338928_1963351273830642_2384442297593710947_n.jpg166313862_1963351330497303_6604861429625722140_n.jpg167115736_1963351307163972_3892979091353282496_n.jpg


วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2564 เรื่องพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2566-2570 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

144240203_1912418215590615_5395314026583281744_o.jpg143927869_1912418238923946_3275551643305275468_o.jpg142390833_1912418348923935_754204021231351103_o.jpg141720930_1912418262257277_2199269694160444749_o.jpg142420589_1912418315590605_2707150744749991720_o.jpg141739500_1912418255590611_6276092354602719847_o.jpg143155622_1912418355590601_6595288534807231381_o.jpg

 

 


อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)