คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 พจนานุกรมสมรรถนะหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร
พจนานุกรมสมรรถนะผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
พจนานุกรมสมรรถนะประจำสายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แผ่นพับการจัดการองค์ความรู้ (KM)

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
2 มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลดแผ่นพับ
3 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลดแผ่นพับ 
4 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู ดาวน์โหลดแผ่นพับ
การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดแผ่นพับ
การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของ อปท. ดาวน์โหลดแผ่นพับ
แนวทางการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดแผ่นพับ

 

ระบบสารสนเทศ

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ระบบข้อมูลกลางอปท. (INFO) ดาวน์โหลดเอกสาร
2 ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนอปท. (ELE) ดาวน์โหลดเอกสาร
3 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลสของอปท. (e-plan) ดาวน์โหลดเอกสาร
4 ระบบบันทึกบัญชีของอปท. (E-LAAS) ดาวน์โหลดเอกสาร
5 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) ดาวน์โหลดเอกสาร
6 ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของอปท.(welfare) ดาวน์โหลดเอกสาร 
7 ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. (LEC) ดาวน์โหลดเอกสาร
8 ระบบข้อมูลบุคลากร (Lhr) ดาวน์โหลดเอกสาร 
9 ระบบบันทึกข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ของอปท. ดาวน์โหลดเอกสาร

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)