คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

การจัดการสารสนเทศ

ข้อ 2.1 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 มีระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร 
2 มีระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร 
3 มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร 
4 มีการนำระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
5 มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency Inventory)

ดาวน์โหลดเอกสาร 

- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

- สมรรถนะประจำตำแหน่ง

- การกำหนดตัวชี้วัด (ค่า KPT)

6 มีระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรอย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ดาวน์โหลดเอกสาร 
7

มีระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรอย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

ดาวน์โหลดเอกสาร 
8 มีระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และมีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (เช่น การลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้รับบริการภายในองค์กร หรือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ) ดาวน์โหลดเอกสาร 
9 มีระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้ ดาวน์โหลดเอกสาร 
10 มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ดาวน์โหลดเอกสาร 

- คู่มือการปฏิบัติงาน

 

ข้อ 2.2 มีการจัดแผนแม่บทสารสนเทศ

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2563-2567) ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ข้อ 2.3 มีระบบฐานข้อมูลที่รวดเร้วและค้นหาข้อมูลได้โดยง่าย

 

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1

สาามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อปท. สำหรับใช้ในการทำงานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว

ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

2

ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงานได้เป็นอย่างดี (ต้องมีตัวอย่างการนำมาใช้)

ดาวน์โหลดเอกสาร

3

ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี (ต้องมีตัวอย่างการนำมาใช้ประกอบการสื่อสารองค์ความรู้จริง)

ดาวน์โหลดเอกสาร

4

ระบบฐานข้อมูลสารมารถสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของ อปท.

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ระบบสารสนเทศ

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ระบบข้อมูลกลางอปท. (INFO)  ดาวน์โหลดเอกสาร
2 ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนอปท. (ELE) ดาวน์โหลดเอกสาร
3 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของอปท. (e-plan) ดาวน์โหลดเอกสาร
4 ระบบบันทึกบัญชีของอปท. (E-LAAS) ดาวน์โหลดเอกสาร
5 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) ดาวน์โหลดเอกสาร
6 ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของอปท. (walfare) ดาวน์โหลดเอกสาร
7 ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. (LEC) ดาวน์โหลดเอกสาร
8 ระบบข้อมูลบุคลากร (LHR) ดาวน์โหลดเอกสาร
9 ระบบบันทึกข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ของอปท. ดาวน์โหลดเอกสาร