คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การขับเคลื่อนจริยธรรม

dos don resize

Yakye resize

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานอบต.บ้านฉาง ร่วมกิจกรรม Kick Off "สัปดาห์รักษาความสะอาด" เมืองปทุมธานี โดยทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสาร ถนนสาธารณะบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346

 

วันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 อบต.บ้านฉาง นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายก.อบต.บ้านฉาง) คณะบริหาร สมาชิกสภาอบต.บ้านฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉาง อถล.อบต.บ้านฉาง ร่วมกิจกรรม KickOff “สัปดาห์รักษาความสะอาด” เมืองปทุมธานี โดยการเก็บขยะบริเวณที่สาธารณะ ถนน ทางเท้า เกาะกลางถนน ณ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346

 

 

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 อบต.บ้านฉาง ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองปทุมธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2565 เพื่อพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ดูแล และรักษาทำความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ณ บริเวณถนนราชพฤกษ์ 346 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. โดยนายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ได้ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่1/2565 ซึ่งมีรองนายกอบต. ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ ทุกกอง พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เข้าประชุมในครั้งนี้ โดยท่านนายกเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และในการประชุมวันนี้ ได้มีการแจ้งประกาศต่างๆด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่

1. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

2. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

3. ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

4. ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

5. ประกาศ เรื่อง ข้อบังคับ อบต.บ้านฉาง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.บ้านฉาง

6. แนวทางปฏิบัติในการประพฤติตนทางจริยธรรม (Dos & Don'ts)

7. วิธีแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตน

โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

22d2.jpg22d5.jpg22d4.jpg22d1.jpg22d9.jpg22d6.jpg22d7.jpg22d3.jpg22d10.jpg22d8.jpg


ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
5 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 23/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.1ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
4 บันทึกรายงานการประชุมพนักงาน ครั้งที่3/2565 ลว.22ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
3 บันทึกรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่3/2565 ลว.9ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
   1 ช่องทางการติดต่อสอบถามให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม  ดาวน์โหลดเอกสาร

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)